Fakta om barnehager 2021

Barn, barnehager og ansatte

De siste årene har tallet på barn i barnehage gått ned. Det har også blitt færre og litt større barnehager. Det ble utført 77 450 årsverk i barnehagene. De fleste ansatte jobber direkte med barna og omtales som grunnbemanning. 44 prosent av de ansatte i grunnbemanningen er barnehagelærere. 

 

Synkende årskull gir færre barnehagebarn

268 465 gikk i barnehage ved utgangen av 2021, det er 3 800 færre enn i 2020. I 2021 gikk 93,4 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehagen, det er en økning på 0,6 prosentpoeng siden 2020

Siden 2017 har det blitt 13 000 færre barn som går i barnehage, til tross for at retten til barnehageplass er utvidet og dekningsgraden for de yngste barna har økt. Nedgangen har sammenheng med synkende årskull. De siste fem årene har det blitt 16 800 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen (Statistisk sentralbyrå).

97 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken.

Andel barn i barnehage (dekningsgrad)
Alder20172018201920202021
0 år3,9 %4,0 %4,2 %4,3 %4,6 %
1 år72,1 %73,2 %74,8 %76,6 %79,1 %
2 år92,9 %93,2 %93,6 %94,1 %94,7 %
3 år96,1 %96,4 %96,5 %96,7 %96,8 %
4 år97,3 %97,2 %97,1 %97,6 %97,5 %
5 år97,6 %97,6 %97,5 %97,7 %97,8 %
      
1–5 år91,3 %91,7 %92,2 %92,8 %93,4 %
1–2 år82,5 %83,4 %84,4 %85,4 %87,0 %
3–5 år97 %97,10 %97,10 %97,30 %97,4 % 
Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå

Det blir stadig færre og større barnehager

Det er 5 525 barnehager i Norge, 95 færre enn i 2020. Det blir først og fremst færre av de minste barnehagene; familiebarnehager og ordinære barnehager med under 26 barn.

47 prosent av barnehagene er kommunale, og 53 prosent er private. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager har vært stabil de siste 4 årene. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt litt større, slik at 50 prosent av barna går i kommunale barnehager.

Antall barnehager fordelt på eierform
Eierform 20172018201920202021
Private3 1543 0933 0412 9762 913
Kommunale2 7222 6952 6892 6452 612
Totalt5 8765 7885 7305 6215 525
Kilde: Utdanningsdirektoratet

24 prosent av barnehagene har under 25 barn, men bare 7 prosent av barna går i de minste barnehagene. 36 prosent av barna går i barnehager med over 76 barn, og denne andelen har vært stabil de siste 5 årene.

Familiebarnehager og åpne barnehager utgjør en stadig mindre del av tilbudet

99 prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. De siste 10 årene er antall familiebarnehager halvert, og antall barn i familiebarnehager har gått ned fra over 10 000 til 3 200. I 2021 var det 400 familiebarnehager, og totalt 3 160 barn gikk i familiebarnehage. I tillegg er det 105 åpne barnehager.

Familiebarnehager og åpne barnehager

Mange friluftsbarnehager

1 420 barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det utgjør 26 prosent av barnehagene. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen – totalt oppgir 492 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 9 prosent av alle barnehager. 

Uendret gruppestørrelse

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per barn, men hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige.

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn, mens 18 barn er den vanligste gruppestørrelsen for de eldste barna (3–5 år) For aldersblandede grupper er også 18 barn den vanligste gruppestørrelsen. 

Det er stor variasjon i gruppestørrelse. Selv om 9 er vanligste gruppestørrelse for små barn, har over halvparten (60 prosent) over 9 barn som vanligste gruppestørrelse. Tilsvarende har 37 prosent av barnehagene mer enn 18 barn i storebarnsgruppene.

Gruppestørrelse henger blant annet sammen med størrelsen på barnehagen. For barnehager med mer enn 50 barn er det vanligst med 12 barn i småbarngruppene, mens gruppestørrelsen for store barn er lik på tvers av barnehagestørrelser. Gruppestørrelsen har vært uendret de siste årene.

77 450 årsverk i barnehagene

I 2021 ble det utført 77 450 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 63 900, går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning. Grunnbemanning er de ansatte som jobber direkte med barna.

Sammenlignet med 2020, har det vært en nedgang i årsverk til de fleste stillingstypene. Dette skyldes trolig at det færre barn i barnehagen. Bemanningstettheten har ikke gått ned. Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats har økt med 325 årsverk siden 2020. De siste fem årene har antallet årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats økt med over 1 000. Økningen har trolig sammenheng med at det har blitt flere barn som får spesialpedagogisk hjelp, men det kan også indikere at barn med vedtak får flere timer. 

Årsverk etter stillingskategori (alle barnehagetyper) 
Stillingskategori 20172018201920202021
Styrere4 8224 7834 7854 7404 705
Pedagogiske ledere25 58328 97029 47629 37029 179
Annen grunnbemanning37 12335 16535 36835 02634 747
Årsverk til særskilt språkstimulering403399358317286
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats4 3594 5664 9445 1185 443
Øvrige personale3 2443 2203 1223 1333 087
Totalt75 53477 10178 05577 70577 447
Lærlinger1 6011 6111 6431 5671 609
Kilde: Utdanningsdirektoratet

44 prosent barnehagelærere

Det er totalt 44 prosent barnehagelærere eller tilsvarende i grunnbemanningen til ordinære barnehager. 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er omtrent lik i kommunale og private barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager. 

Det er kun for pedagogiske ledere og styrere det stilles krav om godkjent utdanning. (De skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.) Loven stiller ingen krav om hvor høy andel barne- og ungdomsarbeidere barnehagene skal ha.

I 2021 hadde Trøndelag høyest andel barnehagelærere i grunnbemanningen med 48 prosent. Kun Trøndelag, Agder, Innlandet, Vestland og Vestfold og Telemark hadde høyere andel barnehagelærere enn den nasjonale andelen på 44 prosent. Oslo hadde lavest andel barnehagelærere med 39 prosent. 

Andelen ansatte som er barnehagelærere eller tilsvarende, økte fra 40 prosent i 2017 til 44 prosent 2021. Utviklingen kan ses i sammenheng med normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen), som ble skjerpet i 2018 (se faktaboks).

Nær 1 av 4 barnehagelærere har relevant tilleggsutdanning

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen barnehagelærere som også har relevant tilleggsutdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Fra 2017 til 2021 økte denne andelen fra 21 til 23 prosent. 

Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning
 Utdanning20172018201920202021
Barnehagelærere totalt25 86027 41528 24828 65828728
Med relevant tilleggsutdanning 5 3745 9806 3636 5806721
Andel 21 %22 %23 %23 %23 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det har de siste årene vært et mål å styrke videreutdanning for barnehagelærere. Flere barnehagelærere har fra 2016 kunne søke på noen prioriterte studietilbud via Utdanningsdirektoratet. I tallene for relevant tilleggsutdanning inngår både disse og andre studietilbud.

1 av 10 ansatte er menn

1 av 10 ansatte i grunnbemanningen er menn. Andelen har vært relativt stabil de siste årene, men har økt gradvis fra 9,0 prosent til 10,1 prosent fra 2016 til 2021. Det er alt i alt en større andel menn som jobber i private barnehager, med 11,9 prosent i private og 8,3 prosent i kommunale barnehager. Det er høyest andel menn i Oslo, med 17,4 prosent og lavest i Møre og Romsdal med 6,5 prosent.