Mulige konsekvenser av koronapandemien

Gjennomføring og progresjon i videregående opplæring

Alle de ulike indikatorene for gjennomføring i videregående opplæring peker i positiv retning under koronapandemien. Færre har sluttet i løpet av skoleåret, flere har bestått alle fagene på trinnet sitt, og flere har hatt direkte progresjon fra ett trinn til det neste.

Stor nedgang i andelen elever som ikke fullfører og består hele programområdet

Både muntlig og skriftlig eksamen ble avlyst i 2020 og 2021 (eksamen i 2022 ble også avlyst, men det er ikke med i tallene her). Normalt stryker flere til eksamen enn til standpunkt, så når elevene under pandemien i tillegg har strøket mindre til standpunkt og fått høyere standpunktkarakterer, har det til sammen fått stor betydning for andelen elever som består skoleåret. Det er ekstra tydelig på vg3 studieforberedende, der det er flest eksamener.

Andelen elever som stryker til skriftlig eksamen, har vært særlig høy for elever som tar påbygging til generell studiekompetanse på vg3. Mange av disse har spesielt slitt med faget praktisk matematikk; nær én av fem påbyggelever har strøket til skriftlig eksamen i praktisk matematikk (2P-Y). Det er derfor ikke overraskende at nedgangen i andelen elever som ikke består vg3, er størst blant elever på påbygg.

Færre elever slutter i løpet av skoleåret

I flere undersøkelser kommer det fram at skoleledere og lærere har hatt problemer med å få tak i enkelte eller flere elever i periodene med hjemmeskole (Utdanningsdirektoratet 2021c, Federici og Vika 2020). Likevel har andelen elever som slutter, vært lavere enn i årene før pandemien. Lange perioder med opplæring hjemme, økt bruk av digital undervisning, en tilsidesatt fraværsgrense og avlyst eksamen kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet disse skoleårene. Nasjonalt har andelen som slutter i løpet av skoleåret, sunket fra 3,4 prosent før pandemien til 3,0 prosent de to årene etter at pandemien brøt ut. Den største nedgangen i andelen som slutter, finner vi i Oslo.

*Region Nord: Troms og Finnmark og Nordland
*Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal
*Region Øst: Innlandet og Viken
*Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark
*Region Vest: Rogaland og Vestland

Høyere progresjon fra vg1 til vg2

Til tross for at skolehverdagen har vært sterkt preget av koronapandemien, har progresjonen gjennom videregående skole aldri vært bedre enn høsten 2020 og høsten 2021. Sammenlignet med før pandemien har andelen elever som går videre fra vg1 og vg2, økt noe. Det gjelder på både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram og for begge kjønn.

De siste årene har andelen elever som går fra vg1 til et høyere nivå, stort sett vært stabil, men med en liten økning over tid. Fra 2019 til 2020 var økningen imidlertid relativt stor: 1,6 prosentpoeng. Årsaken er sannsynligvis at høyere standpunktkarakterer og avlyste eksamener gjorde terskelen lavere. Fra 2020 til 2021 har det vært en liten nedgang. Andelen elever med progresjon fra vg1 er likevel den nest høyeste noen gang og 1,2 prosentpoeng høyere enn før koronapandemien.

Utviklingen i andelen elever som går fra vg2 til vg3 eller lære, har vært nokså lik utviklingen for vg1; det har vært en svak økning over tid. Sammenlignet med 2019 har andelen økt med 0,6 prosentpoeng. På studieforberedende utdanningsprogram går nesten alle fra vg2 til vg3, og med en progresjon på 96,2 prosent fra vg2 til vg3 i 2021 er det lite potensial for videre økning. På yrkesfaglige utdanningsprogram er andelen med progresjon fra vg2 lavere: 77,1 prosent i 2021. Det er imidlertid her økningen har vært størst over tid.

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig vg2 er til opplæring i bedrift. De siste årene har andelen elever som går fra vg2 til læreplass, økt vesentlig, men i 2020 var det en nedgang på 2 prosentpoeng. Koronapandemien kan ha gjort det vanskeligere å få læreplass. Mange bedrifter og virksomheter hadde utfordringer som følge av koronasituasjonen, noe som førte til at mange lærlinger/lærekandidater ble permittert. Det kan også ha ført til at bedriftene i noe mindre grad tok inn nye lærlinger.

Høsten 2021 var situasjonen tilnærmet normal når det gjaldt permitteringer av lærlinger (Utdanningsspeilet 2021). Samme høst økte andelen som fikk læreplass, slik at situasjonen for lærlingene nå er på samme nivå som før pandemien.