Mulige konsekvenser av koronapandemien

Fravær og elever uten vurdering i fag

Utdanningsdirektoratet innhenter informasjon om fraværet som føres på vitnemål og kompetansebevis. Fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019–20 ble det imidlertid ikke ført slik fravær. Det ble også innført midlertidige endringer i fraværsreglene for grunnskolen og videregående skole skoleåret 2020–21. Endringene innebar at fravær grunnet helsemessige årsaker ikke skulle føres på vitnemål eller kompetansebevis (Regjeringen 2020). Kravet til dokumentasjon ble også endret.

Våre fraværstall viser derfor at fraværet, både på 10. trinn og i videregående skole, har blitt lavere under pandemien – til tross for høyere sykefravær. Andelen elever som ikke får vurdering i ett eller flere fag, har likevel holdt seg stabil fordi tilfellene som tidligere skyldtes overskredet fraværsgrense, nå skyldes at læreren mangler vurderingsgrunnlag.

Flere elever mangler vurderingsgrunnlag i fag

Elever kan få vurderingen «ikke vurderingsgrunnlag» i et fag enten fordi læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi en vurdering i faget, eller fordi fraværsgrensen er overskredet. Andelen elever som ikke får vurdering i ett eller flere fag, har holdt seg relativt stabil på rundt 3 prosent gjennom koronapandemien. Årsaken til at elevene ikke får vurdering, har derimot endret seg. Før pandemien, blant annet i skoleåret 2018–19, var manglende vurderingsgrunnlag årsaken til halvparten av tilfellene. I 2019–20 skyldtes 74 prosent av tilfellene manglende vurderingsgrunnlag, og i 2020–21 var den tilsvarende andelen 63 prosent. Det ser med andre ord ut til at mange av dem som tidligere ville fått «ikke vurderingsgrunnlag» på grunn av overskredet fraværsgrense, under pandemien har fått det på grunn av manglende vurderingsgrunnlag istedenfor. Utviklingen indikerer at elevenes fravær ikke har blitt noe lavere under pandemien.