Mulige konsekvenser av koronapandemien

Karakterer i videregående opplæring

Kullene som gikk ut av videregående skole på et studieforberedende utdanningsprogram våren 2020 og 2021, har høyere standpunktkarakterer og færre stryk til standpunkt enn tidligere kull. I tillegg ble eksamen avlyst. Økte karakterpoeng ga de to avgangskullene et konkurransefortrinn foran andre kull i kvoten for førstegangsvitnemål ved inntaket til høyere utdanning. En konsekvens var for eksempel at færre 20- og 21-åringer fikk tilbud om studieplass høsten 2020 (Unit 2021).

Elevene fikk høyere standpunktkarakterer

Fordi et flertall av elevene normalt får lavere karakter til eksamen enn til standpunkt (Utdanningsdirektoratet 2020c), har avlysningen av eksamen våren 2020 og 2021 hatt betydning for snittkarakteren til elevene. I tillegg har mange elever fått bedre standpunktkarakterer under pandemien. For eksempel har den gjennomsnittlige standpunktkarakteren på vg3 økt fra 2018–19 til 2020–21 på samtlige studieforberedende utdanningsprogram. Standpunktkarakterene økte mest i pandemiens første skoleår, 2019–20.

En kvalitativ analyse peker på flere forhold som kan ha bidratt til å øke karaktersnittet (Rambøll 2021). Det har for eksempel vært en uttalt praksis at tvilen skal komme elevene til gode. Forskerne peker også på at mer ro til å konsentrere seg på hjemmeskole kan ha slått positivt ut for en del elever. Mulighet for hjelp hjemmefra og bruk av ikke-tillatte hjelpemidler på hjemmearbeid og digitale prøver kan også ha påvirket karakterene i positiv retning.

Påbygg har størst nedgang i andelen elever som stryker til standpunkt

Selv om det normalt er færre elever som stryker til standpunkt enn på skriftlig eksamen, er det på alle de studieforberedende utdanningsprogrammene en tydelig nedgang fra 2018–19 til 2019–20 i andelen som stryker. Nedgangen er størst for elever som tar påbygging til generell studiekompetanse; disse hadde i utgangspunktet den høyeste andelen med stryk til standpunkt.