TALIS Starting Strong Survey

God samarbeidskultur i norske barnehager

Ansatte i norske barnehager samarbeider oftere enn barnehageansatte i andre land. Samarbeid og faglig utvikling henger sammen. Det viser OECD-undersøkelse.

Hovedfunn

  • Samarbeid og faglig utvikling henger sammen.
  • Norge har profesjonalisert styrer-rollen.
  • Styreren har en nøkkelrolle i kvalitetsutviklingen og arbeidsmiljøet.
  • Ansatte er trygge på viktige kjerneoppgaver.

Samarbeid og faglig utvikling henger sammen

Over 2000 norske barnehageansatte har deltatt i undersøkelsen. Resultatene viser at de norske ansatte skiller seg spesielt ut med høy grad av samarbeid. De gir hverandre også oftere tilbakemeldinger enn i andre land.

Undersøkelsen viser at når samarbeidet øker, så øker sannsynligheten for at de ansatte deltar aktivt i faglig utvikling. Så å si alle ansatte i norske barnehager (94 prosent) har deltatt i faglig utvikling i løpet av de siste 12 månedene, for eksempel i form av videre- og etterutdanning eller fagsamling i barnehagen. 

Profesjonelle styrere

Sammenliknet med de andre landene oppgir norske barnehagestyrerne å bruke mer tid på administrativ ledelse og samhandling med barna og deres foreldre. Tid brukt på pedagogisk ledelse er likt med andre land. Ansvars- og arbeidsfordelingen i norske barnehager er tydelig, og styrerrollen er relativt spesialisert og avgrenset fra rollen til pedagogisk leder.

I flere av landene gir barnehagestyrerne uttrykk for at de trenger mer støtte fra lokale/kommunale eller nasjonale myndigheter. Norge skiller seg ut ved å ha lavest andel som utrykker dette. 

Styreren med en nøkkelrolle i kvalitetsutviklingen og arbeidsmiljøet

Generelt uttrykker en stor andel barnehagestyrere, på tvers av landene i TALIS Starting Strong Survey, at de gir ansatte innflytelse i beslutningsprosesser og at det er en kultur preget av delt ansvar.

I Norge oppgir rundt 80 prosent av ansatte at de er enige eller svært enige i at ledelsen er preget av samhandling i kollegiet og av at ansatte deltar i beslutninger. Ansatte som er svært enige i at barnehagestyreren oppfordrer alle til å delta i diskusjoner ved viktige beslutninger har dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere at de liker jobben i barnehagen, at de vil anbefale barnehagen som en god arbeidsplass og at de generelt er fornøyde med jobben.

Jo sterkere engasjement barnehagestyrere uttrykker for å utvikle barnehagens pedagogiske kvalitet, jo mer positivt er ansattes inntrykk styrerens ledelse av barnehagen. Denne sammenhengen ser ut til å være spesielt sterk i Norge.

Et annet funn er at når lederen prioriterer arbeid med barnehagens pedagogiske kvalitet så opplever de ansatte at de fremmer barnas trivsel, læring og utvikling.

Ansatte kjenner seg trygge på kjerneoppgaver

TALIS Starting Strong har spurt de barnehageansatte om deres tro på egen evne til å støtte barns utvikling, læring og trivsel og til å planlegge og gjennomføre god omsorg og praksis i barnehagen. 

De barnehageansatte har høyest mestringsforventning når det gjelder å gi barna følelse av trygghet, hjelpe barna til å samarbeide og å roe barn som er opprørt. De ansatte, både i Norge og i landene samlet, utrykker lavest mestringsforventning til å bruke digital teknologi for å fremme barns læring, støtte utviklingen til barn fra ressurssvake hjem og å stimulere barns interesse for kulturelle likheter og forskjeller.