TALIS 2018: Høy samarbeidskultur i norske skoler

Norske lærere opplever at de kan jobbe selvstendig og at det samtidig er en god kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Det viser TALIS, en internasjonal undersøkelse om hvordan lærere opplever egen arbeidshverdag.

Rapporten er den andre nasjonale delrapporten fra TALIS-undersøkelsen i 2018. Undersøkelsen er organisert av OECD og gjennomføres i over 48 land. I Norge har 162 rektorer og 4154 ungdomskolelærere svart på spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018.

Hovedfunn:

  • Høy samarbeidskultur mellom lærere på ungdomstrinnet.
  • Nesten alle lærere opplever stor grad av kontroll i jobben.
  • Mange lærere opplever at yrket ikke er verdsatt i samfunnet.
  • Mange lærere opplever stress i jobben, særlig i forbindelse med administrativt arbeid og elevvurdering.
  • Yngre lærere opplever mer stress enn eldre lærere.

Høy samarbeidskultur 

Hele 95 prosent av norske lærere er enige i at det er en kultur for å støtte hverandre og samarbeide ved deres skole. Dette bekrefter inntrykket av et godt samarbeidsklima i norsk ungdomsskole sett i forhold til andre land, noe som har holdt seg jevnt siden den første TALIS-undersøkelsen i 2008. Samarbeidet er i første rekke preget av praktiske og koordinerende aktiviteter, slik som deltakelse på teammøter, utveksling av undervisningsmateriell og diskusjon om utviklingen til bestemte elever. Det har skjedd en positiv utvikling i Norge når det gjelder omfang av samarbeidsaktiviteter som å diskutere utviklingen til bestemte elever og å samarbeide med andre lærere ved skolen for å sikre felles standarder for elevvurdering. Fra TALIS 2013 har det også vært en økning i antall ungdomsskolelærere som har deltatt i faglig kompetanseutvikling sammen med kolleger.

Lærere opplever stor grad av kontroll i jobben

Norske ungdomsskolelærere oppgir at de i stor grad opplever å ha kontroll over egne kjerneoppgaver. Hele 97 prosent mener de har kontroll over valg av fagstoff i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Hele 98 prosent oppgir at de har kontroll over valg av metoder, mens 97 prosent har kontroll over vurdering av elevenes læring. Videre oppgir 94 prosent at de har kontroll over måter å irettesette elevene på, og en like stor andel mener de selv kan bestemme hvor mye lekser som skal gis.

Opplever at yrket er ikke er verdsatt i samfunnet

Kun hver tredje norske ungdomsskolelærer er enig i at lærerprofesjonen er verdsatt i samfunnet, og kun 24 prosent av lærerne er enige i at lærere blir verdsatt i media. Yngre lærere opplever betydelig mer stress i jobben enn eldre lærere. Det er først og fremst mengden administrativt arbeid og arbeidet med elevvurdering som er kilder til stress i jobben. Også blant rektorene er mengden administrativt arbeid det som i størst grad oppleves som kilde til stress i jobben.

Se også den internasjonale rapporten OECD TALIS 2018 Results (Volume II)

Hva er TALIS?