Variert undervisning ga ikke matematisk forståelse

Elevene var engasjerte og jobbet konsentrert gjennom en undervisningsperiode på tre uker.  De jobbet  med oppgaver fra boka, digitale læremidler, og deltok aktivt i diskusjoner som læreren initierte. Men læringsresultatene uteble.

Ark & App er et forskningsprosjekt om valg og bruk av læremidler ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten omhandler en casestudie i matematikkfaget på vg1 på studieforberedende utdanningsprogram, og utgjør case 7 i prosjektet. 

I case 7 følges én lærer og 21 elever på 1. trinn i videregående skole. De jobber med ulike læremidler i hovedområdet tall og algebra i matematikk 1T studieforberedende utdanningsprogram. Tre overordnede spørsmål ligger til grunn for rapporten:

  • Hvordan benyttes læremidlene i undervisningsopplegget? 
  • Hvilken funksjon har bruken av læremidlene i interaksjonen mellom lærer og elever? 
  • Hvordan bidrar bruk av læremidlene til engasjement og læring hos elever?

Matematiske forståelse ble vektlagt

Det som tydeligst preger casen, er hvordan læreren insisterte på matematisk forståelse hos elevene. I tråd med prinsipper for god matematikkundervisning la læreren vekt på å stimulere til engasjement, begrepsforståelse og resonnerings-kompetanse I helklasseundervisningen utfordret læreren elevene til å resonnere, diskutere og løse problemer sammen, og ved individuelt arbeid la læreren opp til at elevene skulle prøve ulike metoder og representasjoner for løsning. Lærerens undervisningspraksis er viktig for at elevene skal kunne utvikle fleksibilitet i løsningsstrategier, dypere prosedyrekunnskap og bedre forståelse av matematiske fenomener bak prosedyrene. Variert bruk av læremidler og ressurser gir flere innganger til fagstoffet og spiller derfor en viktig rolle som virkemiddel for begrepsdannelse og matematisk forståelse.

Bruk av tavle, lærebok og digitale ressurser

Ved helklasseundervisning var det først og fremst tavla som ble brukt, men også til en viss grad læreboka. Når elevene jobbet individuelt, var det i hovedsak læreboka, oppgaveheftet og kladdeboka som ble brukt. Elevene brukte også digitale ressurser som GeoGebra og Graph. Ved individuelt arbeid gikk læreren rundt og veiledet elevene. Læreren var opptatt av å illustrere at det fantes flere måter å tenke matematisk på, og han brukte ulike læremidler og ressurser for å vise dette.

Elevene jobbet godt, men de umiddelbare resultatene uteble

Elevene virket fokuserte og engasjerte gjennom hele undervisningsperioden. De jobbet konsentrert med oppgaver og deltok aktivt i diskusjoner som læreren initierte. De digitale læremidlene ga mer dynamiske interaksjonsformer og noe mer engasjement hos elevene. Pre- og posttestene kunne imidlertid ikke fastslå at elevene hadde et signifikant læringsutbytte. Denne casen omfatter imidlertid bare 21 elever og gjennombrudd i matematisk forståelse kan ta mer enn 3 uker.

Rapportserie: ARK&APP