Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving

Bruk av digitale hjelpemidler i engelsk på vg1 bidro til mer innhold i teksten, enn tilbakemeldinger fra medelever. Vurdering fra medelever bidro til bedre struktur og lesbarhet. 

Ark & App er et forskningsprosjekt om valg og bruk av læremidler ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten omhandler en casestudie i engelskfaget på vg1 i to klasser på studieforberedende studieløp, og utgjør case 8 i prosjektet. 

Elevenes produksjon av korte tekster (essay) står sentralt i engelskundervisningen på vg1 på studieforberedende studieretning. Temaet i casen er skriving av essay med to former for tilbakemeldinger, 1) ved bruk av den digitale læringsressursen EssayCritic og 2) tilbakemeldinger fra medelever. Her følger forskerne 2 klasser gjennom tre versjoner i løpet av 8 dager. Tre overordnede spørsmål ligger til grunn for analysene:

  • Hvordan benyttes læremidlene i undervisningsopplegget? 
  • Hvilken funksjon har bruken av læremidlene i interaksjonen mellom lærer og elever? 
  • Hvordan bidrar bruk av læremidlene til engasjement og læring hos elever? 

Like gode karakterer med begge metoder

Både gruppen som benyttet det digitale verktøyet EssayCritic og kontrollgruppa viste stor framgang fra første (pretest) til siste (posttest) versjon av essayet. Begge gruppene gikk i gjennomsnitt opp to hele karakterer, som innebærer at undervisningsopplegget ga læring. Det var ingen signifikant forskjell mellom elevene som brukte EssayCritic og de som fikk tilbakemelding fra medelever, med hensyn til avsluttende karakter på essayet. Begge former for tilbakemeldinger ga gode resultater. Forskjellene i hvordan elevene arbeidet med tilbakemeldingene i skriveprosessen viser imidlertid tydelige forskjeller, både på prosess og sluttprodukt.

Rikere innhold med EssayCritic

Tilbakemeldingene fra EssayCritic var mer detaljerte og målorienterte om hvilke temaer som manglet og hvilke temaer det hadde blitt skrevet om, enn medelevenes tilbakemeldinger. Essayene til fokusgruppen var også rikere på detaljer om innhold. 

Framstillingen styrket ved medelevene

Kontrollgruppen benyttet mer tid på å diskutere organiseringen av stoffet enn fokusgruppen. Tilbakemeldingene til elevene i kontrollgruppen besto av elevenes personlige inntrykk av hva som skulle være med i essayene, på basis av et vurderingsskjema, oppgaveteksten og listen av undertemaer de hadde fått utdelt av læreren. Essayene til kontrollgruppen var svakere på innhold, men bedre på organiseringen av innholdet.

Rapportserie: ARK&APP