Delrapport 2

Kompetanse for mangfold

I rapporten viser NIFU utfordringer og muligheter når barnehager og skoler skal styrke sin kompetanse for å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn.

I erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold» er andre delrapport i NIFUs evaluering av en femårig kompetansesatsing som Utdanningsdirektoratet igangsatte i 2013. I løpet av satsingsperioden vil om lag 600 barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i alle landets fylker delta i etterutdanningstilbud. Kompetanseutviklingen skal være barnehage- og skolebasert, det vil si at både ledelse og ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for å utvikle kunnskap, holdninger og ferdigheter som fremmer læring og støtter opp under undervisningen og samarbeidet.

Krevende å få til

Resultatene fra en deltakerundersøkelse blant ledere og ansatte tyder på at ved halvparten av enhetene har alle eller nesten alle ansatte deltatt i kompetanseutviklingen. Prinsippet om at hele staben skal delta har tilslutning hos ledelsen i de seks virksomhetene NIFU har besøkt. Det kan likevel være krevende å få dette til, noe som kan skyldes at staben er stor, ansatte oppfatter satsingen som et ekstraarbeid, eller tradisjonen ved skolen tilsier at ansvaret for opplæring av minoritetsspråklige elever hviler på spesialiserte enkeltlærere eller team. Vi ser eksempler på at det siste forsøkes motvirket gjennom en nøye gjennomtenkt organisering og ved påpekning av at alle lærere er norsklærere.   

Utfordringer og muligheter

I rapporten viser NIFU utfordringer og muligheter når barnehager og skoler skal styrke sin kompetanse om mangfold. NIFU viser at arbeidsplassbasert kompetanseheving på mangfoldsfeltet både er viktig og vanskelig, og at lederinvolvering er en avgjørende faktor for godt utbytte og bred deltakelse i læringsarbeidet. Fra kommunene, fylkeskommunene og representanter for fylkesmenn understrekes det at satsingen spres i tråd med planene, og at den er godt mottatt. Flere kommuner og virksomheter har etterspurt muligheter for å styrke kompetansen på nettopp de temaområdene som Kompetanse for mangfold omfatter. At slik kompetanse er noe det vil være økende behov for, kommer også til uttrykk.

Rapportserie: Kompetanse for mangfold