Delrapport 1

Evaluering av Kompetanse for mangfold

Mobilisering for mangfold er den første delrapporten i evalueringen av satsingen Kompetanse for mangfold (2013–2018). Rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

Kompetanse for mangfold er en nasjonal satsing for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og voksenopplæring på det flerkulturelle området. Satsingen skal styrke kompetansen i barnehager og skoler slik at de bedre kan håndtere et flerspråklig og flerkulturelt mangfold blant barnehagebarn, elever og voksne deltakere i opplæringen. Kompetanseutviklingen skal i hovedsak skje som etterutdanning på den enkelte barnehage og skole, og satsingen pågår i perioden 2013-2018.

Behov for økt kompetanse

I den første delrapporten viser NIFU at antallet barnehager, skoler i grunnopplæringen samt voksenopplæringsenheter som allerede deltar i satsingen Kompetanse for mangfold, ligger over opptrappingsambisjonene som er nedfelt i Utdanningsdirektoratets planer.  Undersøkelsene som er gjennomført viser at det er et relativt stort erkjent behov for økt kompetanse på det flerkulturelle området. Det er i særlig grad lederne for barnehager, skoler og voksenopplæringssentre som erkjenner dette.  

Trenger bredere rekruttering

Til nå er det særlig barnehager og skoler med ansatte som allerede har formell kompetanse i flerkulturell opplæring eller andrespråkspedagogikk og som har deltatt i tidligere satsinger, som deltar.

– For at satsingen skal nå målsetningene om økt kompetanse på det flerkulturelle området og bedre praksis, er det viktig at rekrutteringen blir bredere i forløpet av den femårsperioden satsingen skal løpe, forteller prosjektleder ved NIFU Berit Lødding.

Rapportserie: Kompetanse for mangfold