Delrapport 2

Helhetlig skoledag

I prosjektet Helhetlig skoledag, prøver ni skoler ut tre «idealmodeller» for skole og skolefritidsordning på 1.–4. trinn. Rambøll undersøker i denne rapporten hvordan det går med de ulike modellene.

Målet for prosjekt Helhetlig skoledag, som pågår fra 2009 til 2012, er å skape god sammenheng mellom skole og SFO. Prosjektet skal utvikle modeller som både skal styrke SFO og bidra til at SFO-aktiviteter kan bygge opp under skolens læringsprosesser og elevenes læring, helse og trivsel.

Modellene er godt forankret på skolene

Forsøksskolene er godt i gang med prosjektene, som nå er i en driftsfase. Den lokale forankringen er styrket i perioden 2010-2011, og spesielt har forankringen hos lærerne blitt bedre. Flere av skolene er i gang med å planlegge videreføring etter at prosjektperioden er over.

Enighet om mål for prosjektet

De ansatte på skolene er enige om at nasjonale mål for forsøket først og fremst er økt læringsutbytte, bedre læringsmiljø og å styrke grunnleggende ferdigheter. Lærerne i én av modellene mener i større grad enn andre at prosjektet bidrar til økt læringsutbytte for elevene, bedre kvalitet i opplæringen og mer helhet og sammenheng mellom skole og SFO.

Tilbudet om leksehjelp er utvidet

Fra 2011 tilbyr alle skolene gratis leksehjelp for elever på 1.-4. trinn. Det er store variasjoner i hvordan skolene har organisert og gjennomfører leksehjelptilbudet. Der lærerne deltar, har de en koordinerende rolle og ansvar for å veilede elevene, mens de SFO-ansatte har en mer praktisk rolle. Forskerne mener det er behov for å avklare hva leksehjelptilbudet skal være og hvordan det skal gjennomføres.

Styrket samarbeid med SFO

Både ledelsen ved SFO og skoleledelsen og mener at samarbeidet mellom skolen og SFO er styrket gjennom prosjektet. Modellene har på ulike måter bidratt til økt anerkjennelse og utvikling av de SFO-ansatte.

Rapportserie