Delrapport 1

Helhetlig skoledag

Alle de ni skolene som deltar i prosjekt Helhetlig skoledag er kommet godt i gang med utprøving av ulike modeller for bedre sammenheng mellom skole og skolefritidsordning (SFO). Elever og foreldre er så langt tilfredse med prosjektet.

Denne første evalueringsrapporten fra  Rambøll, viser at prosjektet så langt bidrar til:

  • større anerkjennelse av innsatsen som gjøres i SFO
  • økt verdsetting av kompetansen til ansatte i SFO
  • økt samarbeid mellom skole og SFO

Om helhetlig skoledag

I prosjekt Helhetlig skoledag skal prosjektskolene prøve ut, videreutvikle og strukturere tre forhåndsdefinerte modeller i egen virksomhet. Modellene skal styrke SFO slik at SFO-aktivitetene kan bygge opp under skolens læringsprosesser og elevenes læring, helse og trivsel.

Skolene er godt i gang med prosjektet

Leksehjelp, skolemåltid, kulturelle aktiviteter og fysisk aktivitet er sentrale aktiviteter i prosjektet. Skolene er godt i gang og prosjektet er forankret hos skoleeier og i skolene. Det varierer likevel hvor godt modellene er etablert og forstått på de enkelte skolene .

Stor oppmerksomhet på SFO i starten

Skolefritidsordningen har vært sentral i oppstarten. Dette kan ha bidratt til at de ansatte på SFO er involvert i større grad enn lærerne i de lokale prosjektene. Organisering og gjennomføring av leksehjelp og skolemåltid oppleves som utfordrende av både lærere og ansatte ved SFO.

God start for prosjektet

Evalueringen viser at utgangspunktet for prosjektet er relativt godt når det gjelder læringsmiljø, læringsutbytte og helse. Elevene er tilfredse med det helhetlige og varierte tilbudet i skole og SFO. Foreldrene er positive til konseptet Helhetlig skoledag og til tiltakene innenfor modellene.

Utfordringer for prosjektskolene

Prosjektskolene har utfordringer når det gjelder mangel på tid for samarbeid, behov for faste møtearenaer og leksehjelp. Evalueringen peker på noen områder som krever spesiell oppmerksomhet fremover:

  • bedre involvering av og forankring blant alle aktørgrupper 
  • bedre tilrettelegging av faste møtearenaer knyttet til relevante formål
  • bedre organisering og tilrettelegging av leksehjelp og skolemåltid
  • nodellutprøving og modellutvikling i praksis – tilpasning til lokale forhold
  • tilknytning til eksternt kompetansemiljø – teoretisk fundament for satsingen, systematisk forståelse av modellelementene, egen dokumentasjon og evaluering

Rapportserie