Sluttrapport

Helhetlig skoledag på 1.–4. trinn

Ni skoler har gjennom forsøket «Helhetlig skoledag» prøvd ut ulike modeller for å skape bedre sammenheng mellom skole og skolefritidsordningen (SFO). Her er sluttrapporten i evalueringen av forsøket.

Ulike modeller for helhetlig skoledag

Evalueringen viser at det er stor variasjon mellom modellene som er prøvd ut i forsøket. Arbeidet på forsøksskolene er preget av lokale erfaringer, fokus på enkeltelementer i forsøket og erfaringsdeling på tvers av modeller. Skolene har lagt mindre vekt på utvikling av felles, helhetlige og bæredyktige modeller. Upresise nasjonale føringer, lite konkrete og målbare mål og manglende konkretisering av god sammenheng mellom skole og SFO har vært barrierer for modellutviklingen.

For tidlig å se systematiske endringer etter forsøket

Prosjektets formål er å styrke SFO slik at SFO-aktivitetene kan bygge opp under skolens læringsprosesser og elevenes læring, helse og trivsel. Ved forsøkets slutt er det ingen systematiske endringer eller utvikling i læringsutbytte, læringsmiljø eller elevenes helse. Både evalueringen og aktørene på skolene peker på at det fortsatt er for tidlig å kunne se tydelige resultater av forsøket, og at det dessuten er vanskelig å isolere en eventuell effekt fra effekt fra andre tiltak eller satsinger.

Lokale erfaringer

Evalueringen viser mange nyttige erfaringer som både har videreførings- og spredningsverdi. Forsøksskolene og Rambøll trekker frem noen viktige tema som har vært sentrale under den lokale gjennomføringen.

Økt samhandling og samarbeid mellom skole og SFO

 • Formalisert samarbeid både på ledernivå og praksisnivå har skapt tettere og bedre kontakt mellom yrkesgruppene
 • Felles planleggingstid og møtearenaer har bidratt til bedre og økt samarbeid
 • Samlokalisering – felles arbeidsmiljø for de ansatte – skaper bedre samarbeidsforhold på skolen
 • Økt bruk av SFO-ansatte i skolen og koordinering av aktiviteter i skole og SFO har bidratt til bedre oppfølging av enkeltelever
 • Holdningsarbeid – det å skape felles normer og regler – har vært et svært viktig felt for utvikling av et samlet personale ved skolene
 • Både kompetanseheving for SFO-ansatte og felles kompetanseheving har skapt  økt motivasjon og en felles kultur blant lærere og SFO-ansatte

De læringsstøttende aktivitetene i SFO er varierte og ofte knyttet til overordnede mål

 • Deltakerne i forsøket vurderer de ulike fysiske aktivitetene som positive for læring, helse, konsentrasjon, ro og orden
 • Kulturelle aktiviteter styrker elevenes sosiale ferdigheter
 • Organisering av skoledagen med midttimeløsning og/ eller integrert SFO-tid i ordinær skoletid bidrar til inkludering og et godt læringsmiljø for alle elever
 • Deltakerne ønsker en avklaring om forholdet mellom organisert og fri lek
 • Skolemåltid er viktig for utvikling av et sunt kosthold og en god helse, men krever tilrettelagte lokaler og tilstrekkelige ressurser

Leksehjelp

 • Er 1.-4. trinn riktig aldersgruppe for leksehjelp?
 • Store grupper hindrer tilpasset hjelp SFO-ansatte gjennomfører som oftest leksehjelpen, men har ofte ikke tilstrekkelig pedagogisk kompetanse
 • Hva er lekser og hvilken rolle bør de ha?
 • Oppfølging av alle elevene og økt læringsutbytte krever god planlegging, tilpassede lekser, tilstrekkelig voksentetthet og pedagogisk kompetanse

Rapportserie