Evaluering av tilskuddsordning

Tilskudd sikrer at veiledning prioriteres

Et flertall av skoleeiere mener at tilskudd har gjort det enklere for kommunen å prioritere veiledning av nyutdannede lærere. Det viser denne evalueringen av tilskuddsordningen.

Hovedfunn

  • Skoleeierne er fornøyde med tilskuddsordningen.
  • Søknad- og rapporteringsprosess er enkel.
  • Tilskuddsmidlene brukes til frikjøp av veileder.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til at veiledning prioriteres.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til økt omfang og kvalitet på veiledningen.

Skoleeierne er fornøyde med tilskuddsordningen

Et flertall av skoleeierne beskriver målsetningene, tilgjengeligheten av informasjon og kriteriene for tildeling av tilskuddsmidler som tydelige. Videre viser evalueringen at skoleeierne oppfatter tilskuddsordningen som «ubyråkratisk» og tillitsbasert. De synes det er positivt at ordningen er fleksibel når det gjelder hvordan den enkelte kommune ønsker å benytte midlene.

Søknad- og rapporteringsprosess er enkel

Skoleeierne opplever søknads- og rapporteringsprosessen for tilskuddet som enkel å gjennomføre. De setter pris på at tilskuddsordningen ikke stiller strenge krav om dokumentasjon og rapportering. Flere av skoleeierne tror at en mer omfattende søknads- og rapporteringsprosess ville fjernet noe av insentivet for skoleeier til å søke om midler.

Tilskuddsmidlene brukes til frikjøp av veileder

Tilskuddsmottakerne er spurt om hva de bruker midlene til. Det vanligste er å bruke midlene på frikjøp av veileders tid, etterfulgt av frikjøp av nyutdannede og nytilsatte læreres tid.

Samtidig er det mange skoleeiere og skoleledere som mangler detaljert innsikt i hva midlene faktisk brukes til. Noen oppgir at de er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk. Med utgangspunkt i dette stiller Rambøll spørsmål ved om det er behov for å drøfte hvorvidt midlene anvendes til det formålet de er bestemt for.

Tilskuddsmidlene bidrar til at veiledning prioriteres

Et flertall av både eierne og lederne svarer at tilskuddet har gjort det enklere for kommunen å prioritere veiledning. Selv om mange kommuner allerede hadde et veiledningstilbud, er det eiere som oppgir at de har opprettet veiledningstilbud som en direkte følge av tilskuddet. Om lag en tredjedel av eierne svarer at de har opprettet en varig og strukturert veiledningsordning som følge av at de ville motta tilskudd.

Evalueringen tyder dermed på at tilskuddsmidlene har flere positive virkninger når det gjelder å sikre varige og strukturerte veiledningsordninger i kommunene.

Tilskuddsmidlene bidrar til økt omfang og kvalitet på veiledningen

Rambøll peker på tre grunner til at tilskuddene bidrar til økt omfang og kvalitet:

  1. I enkelte tilfeller bidrar tilskuddsordningen til at man oppretter veiledningsordninger.
  2. Veiledning prioriteres som følge av tilskudd
  3. Tilskuddsordningen forutsetter at veiledningen planlegges og gjennomføres på en strukturert måte, noe som antagelig påvirker omfanget og kvaliteten i veiledningen som gjennomføres.

Om rapporten

Fakta om tilskuddsordningen