Tilskudd sikrer at veiledning prioriteres

Evaluering av tilskuddsordning

Et flertall av skoleeiere mener at tilskudd har gjort det enklere for kommunen å prioritere veiledning av nyutdannede lærere. Det viser denne evalueringen av tilskuddsordningen.

Om rapporten

Formålet med evalueringen har vært å undersøke om tilskuddsordningen fører til økt omfang og bedre kvalitet på veiledningen som gis. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2019, og kommuner og friskoler som gir veiledning til nyutdannede lærere i grunnskolen har kunnet søke om tilskudd til å planlegge og gjennomføre selve veiledningen.

I evalueringen har skoleeiere og skoleledere som har mottatt tilskudd for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 besvart en spørreundersøkelse om hvordan de opplever tilskuddsordningen, hvordan midlene er benyttet og i hvilken grad tilskuddet bidrar økt omfang og kvalitet på veiledningen. I tillegg bygger evalueringen på en rekke kvalitative intervjuer med tilskuddsmottakere (41 skoleeiere og skoleledere) og ansatte i UH-sektoren (7 representanter fra sektoren).

Se også Rambølls rapporter fra evaluering av veiledningstilbudet til lærere:

Hovedfunn

  • Skoleeierne er fornøyde med tilskuddsordningen.
  • Søknad- og rapporteringsprosess er enkel.
  • Tilskuddsmidlene brukes til frikjøp av veileder.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til at veiledning prioriteres.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til økt omfang og kvalitet på veiledningen.

Skoleeierne er fornøyde med tilskuddsordningen

Et flertall av skoleeierne beskriver målsetningene, tilgjengeligheten av informasjon og kriteriene for tildeling av tilskuddsmidler som tydelige. Videre viser evalueringen at skoleeierne oppfatter tilskuddsordningen som «ubyråkratisk» og tillitsbasert. De synes det er positivt at ordningen er fleksibel når det gjelder hvordan den enkelte kommune ønsker å benytte midlene.

Søknad- og rapporteringsprosess er enkel

Skoleeierne opplever søknads- og rapporteringsprosessen for tilskuddet som enkel å gjennomføre. De setter pris på at tilskuddsordningen ikke stiller strenge krav om dokumentasjon og rapportering. Flere av skoleeierne tror at en mer omfattende søknads- og rapporteringsprosess ville fjernet noe av insentivet for skoleeier til å søke om midler.

Tilskuddsmidlene brukes til frikjøp av veileder

Tilskuddsmottakerne er spurt om hva de bruker midlene til. Det vanligste er å bruke midlene på frikjøp av veileders tid, etterfulgt av frikjøp av nyutdannede og nytilsatte læreres tid.

Samtidig er det mange skoleeiere og skoleledere som mangler detaljert innsikt i hva midlene faktisk brukes til. Noen oppgir at de er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk. Med utgangspunkt i dette stiller Rambøll spørsmål ved om det er behov for å drøfte hvorvidt midlene anvendes til det formålet de er bestemt for.

Tilskuddsmidlene bidrar til at veiledning prioriteres

Et flertall av både eierne og lederne svarer at tilskuddet har gjort det enklere for kommunen å prioritere veiledning. Selv om mange kommuner allerede hadde et veiledningstilbud, er det eiere som oppgir at de har opprettet veiledningstilbud som en direkte følge av tilskuddet. Om lag en tredjedel av eierne svarer at de har opprettet en varig og strukturert veiledningsordning som følge av at de ville motta tilskudd.

Evalueringen tyder dermed på at tilskuddsmidlene har flere positive virkninger når det gjelder å sikre varige og strukturerte veiledningsordninger i kommunene.

Tilskuddsmidlene bidrar til økt omfang og kvalitet på veiledningen

Rambøll peker på tre grunner til at tilskuddene bidrar til økt omfang og kvalitet:

  1. I enkelte tilfeller bidrar tilskuddsordningen til at man oppretter veiledningsordninger.
  2. Veiledning prioriteres som følge av tilskudd
  3. Tilskuddsordningen forutsetter at veiledningen planlegges og gjennomføres på en strukturert måte, noe som antagelig påvirker omfanget og kvaliteten i veiledningen som gjennomføres.

Fakta om tilskuddsordningen

Regjeringen har bevilget tilskuddsmidler som grunnskoleeiere kan søke på. Midlene skal bidra til skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt, og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer. Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men den skal være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole».

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker, må finansieres av kommunens/friskolens egen ramme. Det er kun nyutdannede nytilsatte lærere som startet på sitt første år som lærer i grunnskolen skoleåret 2020/2021 eller 2021/2022 som regnes med som grunnlag for tilskuddet.

Se også:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!