Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Veiledning av nyutdannede

En god overgang fra utdanning til yrke er en viktig del av en god barnehagelærer- og lærerkvalifisering.

Ønsker du veiledning?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Spør lederen din om skolen eller barnehagen har veilederordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette. 

I Udir-magasinene for skole og barnehage kan du lese mer om erfaringer nyutdannede lærere og barnehagelærere har med ordningen. 

Hvem er veiledere?

Veiledere bør være erfarne lærere eller barnehagelærere med tilleggsutdanning i veiledning. Kunnskapsdepartementet har et særlig ansvar for å utdanne og kvalifisere nok veiledere. Det er derfor inngått avtaler med utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner – en til to i hver av lærerutdanningsregionene – om å tilby veilederutdanning (30 studiepoeng). Studieplassene finansieres av Kunnskapsdepartementet.

En investering i dine ansatte

En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan være et godt og viktig rekrutteringstiltak, som kan bidra til at lærere søker seg til kommunen og blir værende der. Rekruttering av lærere og barnehagelærere er et økende problem, og noen av de små utkantkommunene merker dette best. En liten kommune kan ha hyppigere utskifting av lærere og barnehagelærere, og dermed få en større andel nytilsatte hvert år. Ved å tilby veiledning gjør du også en investering i dine ansatte. 

Bakgrunn for ordningen

Som resultat av St.meld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren Rollen og utdanningen og St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen er ordningen med veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere nå i ferd med å bli en ordinær ordning i alle landets kommuner. Intensjonen er nedfelt i en avtale mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunesektorens organisasjon (KS). Ordningen ble innført for nye lærere høsten 2010 og for nye banehagelærere i 2011/12.

I en ny avtale fra 2014 presiseres det at alle kommuner og fylkeskommuner skal arbeide målrettet med å tilby veiledning til alle nytilsatte og nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

En kartlegging fra 2014 viser at ordningen er godt mottatt, og at 9 av 10 skoler og 8 av 10 barnehager i Norge har en veiledningsordning.

Les mer på www.nyutdannede.no

Artikkelsamling: Når starten er god (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!