Veiledning av nyutdannede

En god overgang fra utdanning til yrke er en viktig del av en god barnehagelærer- og lærerkvalifisering.

Ønsker du veiledning?

Utlysning av midler til universiteter og høgskoler

 I 2019 er det holdt av 8 millioner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadsfrist 24. mai. Les mer om midlene og hvordan du søker.

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Spør lederen din om skolen eller barnehagen har veiledningsordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette. 

Nasjonale rammer for veiledningsordning

Intensjonen om veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere er nedfelt i en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS, og ordningen er i dag etablert i mange kommuner. En evaluering fra 2016 viser at det er litt tilfeldig hvem som får veiledning, hvordan veiledningen gjennomføres, og hvilken kompetanse veiledere har. Stortinget vedtok i februar at det skal utformes nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpassing. Kunnskapsdepartementet leder prosessen med dette arbeidet. Når nye nasjonale rammer er på plass vil disse ligge til grunn for videre arbeid med ordningen.

Hvem er veiledere?

Veiledere bør være erfarne lærere eller barnehagelærere med tilleggsutdanning i veiledning. Kunnskapsdepartementet har et særlig ansvar for å utdanne og kvalifisere nok veiledere. Det er derfor inngått avtaler med utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner – en til to i hver av lærerutdanningsregionene – om å tilby veilederutdanning (30 studiepoeng). Studieplassene finansieres av Kunnskapsdepartementet.

En investering i profesjonsutvikling av dine ansatte

En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede lærere blir fortere trygg på sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen. Ved å tilby veiledning bidrar du til at den nyutdannede barnehagelærer og lærer utvikler egen kompetanse. En god veiledningsordning sikrer også at den nyutdannede kan dele ny og oppdatert kunnskap med sine kolleger. Veiledning av nyutdannede er en innvestering i profesjonsutvikling av dine ansatte.

Lenker

Les mer om veiledningsordninger på nyutdannede.no

Artikkelsamling: Når starten er god (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!