Midler til universiteter og høgskoler

Vi lyser i 2022 ut 9 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. 

Søknadsfrist er 10. juni 2022.

Tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere

Formålet med ordninger om veiledning av nyutdannede er å bidra til en god overgang fra studie til yrke, og beholde flere dyktige lærere i barnehage og grunnopplæringen. Veiledning av nyutdannede er en investering for profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Tiltakene for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere drives av lærerutdanningsinstitusjonene, i samarbeid med representanter fra skoleeier, barnehageeier og statsforvalter.

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, blitt enige om et sett av prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Gjennom denne avtalen har Universitets- og høgskolerådet forpliktet seg til å:

 • Stimulere lærerutdanningsinstitusjonene til aktivt samarbeid med skole- og barne-hageeiere om veilederutdanningene.
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom lærerutdanningsinstitusjonene, skole- og barnehageeiere, skoler og barnehager om veiledning av nyutdannede lærere.
 • Stimulere til forskning på veiledning av nyutdannede lærere og overgangen fra utdanning til yrke.

Stortinget vedtok i 2019 en tilskuddsordning for gjennomføring av veiledning for nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskolen. Denne ordningen videreføres også i 2022. Universitet og høgskoler vil ha en viktig rolle i å bistå skoleeierne i arbeidet med å legge til rette for gode veiledningsordninger.

Universiteter og høyskoler kan søke midler

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å

 • drive informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter, ledere og eiere i barnehage og skole, og spesielt mot barnehage- og skoleeiere som ennå ikke gir et tilbud om veiledning til nyutdannede.
 • opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes. Dette arbeid må gjennomføres i samarbeid med barnehage- og skoleeier.
 • drive informasjonsarbeid i dialog med statsforvalteren

Søknadene må være knyttet til de prinsipper og forpliktelser for veiledning av nytilsatte nyutdannede som partene er blitt enige om. Søknadsfristen er 10. juni 2022, sammen med frist for rapportering på tildelte midler i 2021. 

Noen universitet og høgskole har flere studiesteder. Hver institusjon kan kun levere én, samlet søknad hvor det fremgår hvordan de ulike studiesteder samarbeider om sine tiltak for veiledning av nyutdannede. Der flere lærerutdanninger allerede har etablert et regionalt samarbeid kan disse levere en felles søknad.

Innhold i søknaden

 1. Navn på prosjektleder/kontaktperson og kontaktinformasjon.
 2. Navn på høgskole eller universitet.
 3. Kort beskrivelse av hvordan oppdraget skal løses ut i fra punktene som beskrevet over.
 4. Budsjett for skoleåret 2022 - 2023. Budsjettet skal vise aktiviteter, arbeidsdeling, faste og variable kostnader.
 5. Underskrifter. Søknaden skal undertegnes av ledelsen ved den enkelte høgskole eller universitet.

Søknaden må ikke overstige fem sider. Søkere som får bevilget midler må rapportere hvordan midlene er brukt. Det er en forutsetning at ansvarlige for tiltakene ved lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider med barnehageeiere og skoleeiere om å sette i gang veiledningsordningen.

Søknaden sendes på e-post til post@utdanningsdirektoratet.no sammen med resultat- og regnskapsrapport for tildelte midler for skoleåret 2021-2023. Merk søknaden med «Midler for tiltak til veiledning for nyutdannede 2023» i emnefeltet.

Nettverk for veiledning av nyutdannede

Lærerutdanningsinstitusjoner som mottar midler til arbeid med nyutdannede skal delta i Nettverk for veiledning av nyutdannede. Formålet med nettverket er erfaringsdeling fra egne veiledningsordninger og utveksling om ny kompetanse på feltet. Nettverket skal bidra til kvalitetsutvikling innenfor barnehage- og skolefeltet og skal koordinere ulike aktiviteter i tilknytning til området. 

Lurer du på noe?

Send e-post til veiledning-av-nyutdannede@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!