Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede lærere i grunnskolen får god veiledning og gjøre at overgangen fra utdanningen til læreyrket blir enklere. Målet er at nyutdannede lærere blir værende i skolen. Målgruppen er lærere i sitt første år og andre år i skolen.

Hvem kan søke: kommuner og private grunnskoler
Søknadsfrist: 22. september 2023
Søk via dette skjemaet
Rapportering: kun etter henvendelse (se nedenfor)

Kvalifisert veiledning er viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og for å øke bevissthet om egen kompetanse.

I statsbudsjettet for 2023 er det bevilget ca. 63,5 millioner kroner til slik veiledning for skoleåret 2023–2024.

Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen skal være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole».

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker, må finansieres av kommunens/privatskolens egen ramme.

Med nyutdannet lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling. Det er kun nyutdannede lærere som startet på sitt første år som lærer i grunnskolen skoleåret 2022–2023 eller 2023–2024, man kan motta tilskudd for.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet gis som en sats per lærer som skal få veiledning. Satsen i 2023 anslås til 20 000 kroner. Endelig sats beregnes ut fra gjeldende bevilgning til veiledning delt på hvor mange nyutdannede lærere som det totalt søkes om midler for.

Tilskuddet tildeles for ett skoleår om gangen. Tilskuddet tildeles til lærere i sitt første år og andre år i skolen. Det må søkes om tilskudd i hvert av disse årene.

Tildelingskriteriene er de samme for privatskoler og kommunale skoler.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på:

  • antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning
  • antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe
  • om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole»