Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017

Delrapport 1

Årets avgangseksamen i matematikk for grunnskolen framstår som god og relevant, ifølge elever, lærere og sensorer.

Rapportserie

For perioden 2017 til og med 2019 er eksamen i matematikk for grunnskolens 10. trinn gjenstand for en ekstern evaluering. Her gis en vurdering av eksamens innhold og utforming og hvordan sensuren fungerer. Videre undersøkes det hvordan lærere og sensorer vurderer sammenhengen mellom læreplan, undervisning og eksamen i matematikk, og hvordan elevene opplever eksamen.

Se de øvrige rapportene:

2018

Sluttrapport

De fleste lærerne ga uttrykk for at de mente det var godt samsvar mellom kompetansekrav i læreplanene og hva som ble prøvd til eksamen. Ut fra informasjonen forskerne fikk fra elevene, var de også svært godt fornøyde med undervisningen de har fått, målt opp mot de spørsmålene de fikk til eksamen.

Eksamen var i hovedsak forståelig for elevene

Et viktig tema i rapporten er hvorvidt elevene forstår spørsmålene i eksamensoppgaven. Forståelse handler både om språk og om bruken av illustrasjoner. Språket i årets eksamensoppgave var i hovedsak godt. Det var også enkelte ord som få forstod, som «jerrykanne» og «klaffebro», men begge deler var illustrert. Illustrasjonene i oppgavene er viktige og opplysende, men kan også skape forvirring. Ved årets eksamen ser det ut til at illustrasjonene i hovedsak ble opplevd som oppklarende.

Elevene fikk vist sin kompetanse i matematikk, men tiden var litt knapp

Analysene viser at det er stor variasjon i vanskegrad på de ulike delene av eksamen. Kandidatene fikk likevel vist fram sin kompetanse på eksamen. De svakest presterende elevene mestret få av oppgavene i eksamens del 2. Knapphet på tid kan være en viktig faktor for å forklare forskjellene i prestasjoner på del 2. Andelen ubesvarte oppgaver øker mot slutten av prøvesettet, noe som kan skyldes at kandidatene fikk dårlig tid. De fleste av lærerne mente at arbeidsmengden var passe. Samtidig hadde om lag en tredjedel av lærerne elever som ga utrykk for at de hadde for dårlig tid.

Ingen forskjeller knyttet til bruk av ulike læreverk

Forskerne har også undersøkt om forskjellene i kompetanse elevene viser på eksamen kan ha sammenheng med at elevene bruker forskjellige læreverk. Undersøkelsen viser at eksamen ikke så ut til å favorisere elever som har benyttet bestemte læremidler.

Sensorenes vurderinger

De fleste sensorene er godt fornøyd med sensoropplæringen og det er godt samsvar mellom sensorene i deres karakterforslag før fellessensurmøtet. Der det er forskjeller i vurderingene av besvarelsene, synes det først og fremst å være knyttet til del 2 av eksamenen. Enkelte sensorer etterlyste bedre veiledning i sensur av enkelte oppgaver. Det gjaldt særlig å få klarere retningslinjer for sensurering av oppgaver som krever digitale hjelpemidler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!