Erfaringer og vurderinger for eksamen 2017

Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av sentralt gitt eksamen våren og høsten 2017 og angir noen prioriterte oppgaver for 2018.

Oppsummering og videre arbeid

Erfaringene fra 2017 viser i hovedsak at alle aktører, sentralt og lokalt, har gode rutiner for å drifte og gjennomføre eksamen, og utvikler systemene videre på en trygg og god måte. Den nye versjonen av prøveadministrativsystemet PAS fungerer svært godt og må sies å ha vært en suksess. Utviklingen av PAS er et eksempel på en mer brukerorientert tilnærming til systemutvikling enn direktoratet har gjort tidligere.

Arbeidet med kvalitetssikring av eksamen er videreført med eksterne og interne evalueringer. Dette arbeidet blir også knyttet til arbeidet med å videreutvikle form og innhold i eksamen, slik at det er et større samsvarer med læreplanene og opplæringen.

I år har vi blant annet hatt en ekstern evaluering av eksamen i matematikk, kvantitative analyser i matematikk, noen av naturfagene og norsk i vgo, vi har avsluttet et forsøk med ny eksamensordning i fremmedspråk, og vi har avsluttet utviklingsprosjektet for nytt administrasjonssystem. Internett blir tilgjengelig på eksamen i sju fag våren 2018. I tillegg til dette kontinuerlige arbeidet, har vi i svar på oppdragsbrev 03-17 om fagfornyelsen pekt på behovet for en større gjennomgang av eksamensordningen for bl.a. å ser nærmere på eksamens funksjon i sluttvurderingssystemet, om eksamensordninger er tilstrekkelig relevante i lys av læreplaner og samfunnsutvikling, og hvordan eksamensordningen skal forholde seg til den digitale utviklingen. Det er viktig å finne en god balanse mellom å være fremtidsrettet og å utvikle en sikker, forutsigbar og reliabel eksamensordning.

Arbeidet med kvalitetssikring av eksamen blir en prioritert oppgave også i 2018. Dagens eksamener skal prøve elevens kompetanse på bakgrunn av læreplanen på en mest mulig reliabel måte, og med best mulig likhet og sikkerhet.

Samtidig er prosjektet med fagfornyelsen i gang, og det reiser spørsmålet om hvordan eksamen kan fornyes for å fange opp og støtte prioriteringene i det nye læreplanverket. I arbeidet med fagfornyelsen er vi opptatt av å se vurderingsspørsmål og formulering av kompetansemål i sammenheng når læreplanene skal utvikles.

Ambisjonen for det nye direktoratet er å være mer slagkraftig når det gjelder digitalisering. Det kan innebære å se flere muligheter til å utvikle eksamensformer som prøver bred kompetanse på en relevant måte. For å videreutvikle eksamen på en kunnskapsbasert og forutsigbar måte, har vi behov for å jobbe langsiktig og brukerorientert med problemstillingene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!