Utdanningsvalg som fag på ungdomstrinnet

Har faget Utdanningsvalg lykkes med å styrke karriereveiledningen mellom ungdomstrinnet og videregående? Dette svarer forskere fra NIFU på i sin evaluering av endringer i karriereveiledningen under reformen Kunnskapsløftet.

Faget Utdanningsvalg skulle redusere feilvalg og frafall. Det skulle også knytte ungdomsskoler og videregående skoler tettere sammen.

Delte meninger om feilvalg og frafall

Skoleledere i grunnskolen mener at faget vil bidra til å redusere feilvalg og frafall. Skoleledere i videregående og fylkeskommunene er mer forbeholdne, De har en viss tillit til at faget vil føre til redusert frafall og en mer entydig tillit til at faget reduserer feilvalg.

Lærere fra både fra ungdomsskolen og fra videregående er usikre på om faget gjør dem bedre forberedt på hva som møter dem i videregående. Lærerne som underviser i utdanningsvalg, etterlyser tilbud om kompetanseheving for denne oppgaven.

Skoleeierne og skoleledere mener samarbeidet mellom skoleslag har blitt tettere

Skoleeiere og skoleledere er i større grad enn lærere overbevist om at samarbeidet mellom grunnskoler og videregående skoler har blitt tettere som følge av utdanningsvalg. Både ungdomsskolelærerne og lærere fra videregående skole er usikre på, eller kritiske til om faget utdanningsvalg har ført til tettere samarbeid mellom skoleslagene. Forskerne mener dette kan være et uttrykk for manglende kompetanseheving og involvering av lærere i både planlegging og organisering av faget utdanningsvalg.

Elevene kjenner ikke innholdet i faget

De fleste elevene møter faget gjennom arbeidsuken eller gjennom kurs i videregående trinn. Elevene kjenner likevel ikke til innholdet i faget og de er ikke bevisste på at utplasseringen i arbeidsuka er en del av faget Utdanningsvalg. Forskerne påpeker at elevene jevnt over ikke opplever faget som nyttig eller lærerikt.

Elever med svake resultater har best nytte av Utdanningsvalg

Det er elevene med svake skoleresultater som forteller at de får best nytte av faget utdanningsvalg. Forskerne mener dette skyldes at skolene har klart å gjøre faget mer praksisorientert enn de teoritunge fagene.

Kritiske til læremidlene

Både elever og lærere mener læremidlene i faget ikke er gode nok. Elevene forteller at de ikke hadde spesielt nytte av læreheftet og lærerne mener heftet stiller for høyde krav til selvrefleksjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!