Forsøk med tidlig start med 2. fremmedspråk – evaluering, 2. delrapport 2006

Andre delrapport fra evalueringen av skoler som starter tidlig med 2. fremmedspråk gir en oversikt over erfaringer med tidlig start ved 10 av de 12 skolene som deltar i forsøket. Delrapporten viser at lærerne forsøker å fokusere på en mest mulig muntlig bruk av språket. Samtidig viser evalueringen stor variasjon i forhold til hvordan opplæringen i 2. fremmedspråk er integrert i skolens virksomhet.

Elevene er generelt positive til opplæringen i 2. fremmedspråk, og later til å være mest fornøyd med å bruke språket i situasjoner som framstår som så ekte som mulig, i stedet for å lære løsrevne ord. Etter forskernes vurdering er de mest effektive timene karakterisert av lek, variasjon og faste rammer sammen med en viss grad av valgfrihet for elevene. 

Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk er forankret i Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. I meldingen gis det adgang til å starte tidligere med fremmedspråkopplæringen enn 8. trinn ved skoler som hadde tilstrekkelig kompetanse. Utdanningsdirektoratet initierte på denne bakgrunn ”Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk” ved 12 skoler høsten 2005.

Sluttrapporten for evalueringen vil foreligge i november 2007.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!