Administrere foreldreundersøkelsen i barnehage

Forberede og bestille

 • Vi åpner undersøkelsen 1. november. Det er ikke mulig å legge inn brukere og kontaktinformasjon før denne datoen. 

  Undersøkelsen stenger 30. november.

 • Foreldre skal få si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen.

  Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.
   
  Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Resultater fra foreldreundersøkelsen brukes i tilstandsvurderinger av barnehagen, og kan integreres i direktoratets ståstedsanalyse.
   
  Statistikk er også en del av formålet og deler av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig på barnehagenivå. De publiserte resultatene skal ikke identifisere enkeltsvar fra foreldre. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning.

 • Det er foreldre eller eventuelt foresatte til barna i barnehagen som skal svare på undersøkelsen. 

  Når foreldrene skal svare på undersøkelsen, får de en sms eller e-post med lenke fra barnehagen. Foreldrene velger selv om de vil svare på undersøkelsen. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

  Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn. Det er barnehagen selv som inviterer foreldrene til å svare på undersøkelsen.

 • Av hensynet til personvernet til foreldre og foresatte som svarer, viser vi ikke resultater hvis færre enn fem respondenter har svart på undersøkelsen. Det betyr at heller ikke barnehagen selv kan se resultater med færre enn fem svar. For de minste barnehagene kan det derfor gi liten verdi å gjennomføre Foreldreundersøkelsen.

  Personvern

  Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, barnehageeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

  Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for undersøkelsen. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. 

 • Her kan du se Spørsmålene i foreldreundersøkelsen. For samiske barnehager og barnehager med samiske avdelinger, inneholder foreldreundersøkelsen en samisk bolk. 
  Nytt i 2018 er at det ikke lenger vil være et åpent kommentarfelt i undersøkelsen. Årsaken er at det kan være risiko for at det skrives inn opplysninger som gjør at svarene kan kobles til enkeltpersoner. 

  Undersøkelsen er tilgjengelig på følgende språk:

  • Norsk (bokmål og nynorsk)
  • Engelsk
  • Samisk
  • Arabisk
  • Somali
  • Urdu
  • Polsk
  • Litauisk
 • Hvis barnehagen har behov for å kartlegge forhold ved foreldres tilfredshet som ikke dekkes av de obligatoriske spørsmålene eller de tilgjengelige tilleggsspørsmålene, kan dere lage egne, lokale spørsmål.

  Disse spørsmålene kan ikke ha et annet formål enn det som gjelder for resten av resten av foreldreundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet må derfor godkjenne spørsmålene før de legges inn i undersøkelsen.

  Det kan kun legges til fire spørsmål

  Vi har satt en grense på fire spørsmål fordi en lang undersøkelse kan gå ut over kvaliteten på svarene. Det er ikke mulig å legge inn mer enn fire spørsmål. Vi må ha forslag til egne lokale spørsmål senest 15. september.

  Utdanningsdirektoratet oversetter spørsmålene til de språkene som foreldreundersøkelsen er tilgjengelig på. Barnehageeier faktureres for dette. 

  De lokale spørsmålene skilles ut

  De egendefinerte spørsmålene skilles ut fra de andre spørsmålene i undersøkelsen ved en tekst som blant annet forklarer at spørsmålene som nå følger ikke er del av den ordinære undersøkelsen.

  Barnehager må dekke kostnader knyttet til dette. Ta kontakt med post@udir.no hvis du har spørsmål.

 • Før dere skal gjennomføre undersøkelsen, kan det være nyttig å diskutere i personalgruppen hva slags resultater dere forventer.

  Det er viktig å huske på at undersøkelsen skal være et innspill til arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen.

 • Det er viktig å forberede foreldrene på  at det kommer en undersøkelse, hvilke spørsmål som stilles og hva resultatene skal brukes til. Dette øker engasjementet for å besvare undersøkelsen.

  Mange barnehager har foreldresamlinger i løpet av høsten. Barnehagen kan sette av tid slik at foreldrene får tid til å gjennomføre undersøkelsen på telefon eller PC på samlingen. På disse samlingene kan barnehagene gi hjelp dersom foreldrene har spørsmål til undersøkelsen.

  Forslag til informasjon til foreldre

   

Gjennomføre

 • I bestillings- og rapportportalen kan barnehagen sette i gang undersøkelsene, følge med på hvor mange som har besvart og sende purringer.

  I den samme portalen kan kommunen og barnehagen følge med på resultatene og ta ut rapporter.

  Vi åpner undersøkelsen 1. november. Det er ikke mulig å legge inn brukere og kontaktinformasjon før denne datoen. 

  Logg inn i bestillings- og rapportportalen

  Påminnelser og purringer

  Det er viktig å minne foreldrene på svarfristen via e-post og SMS. Dette kan dere gjøre i bestillings- og rapportportalen.

 • Barnehageeier og barnehagen kan logge seg inn med sine UBAS-brukernavn og passord i bestillings- og rapportportalen.

  • Barnehagen må ta kontakt med kommunen for å få UBAS-brukernavn. Det gjelder både private og kommunale barnehager, og også private barnehageeiere.
  • Kommunen tar kontakt med Fylkesmannen for å få UBAS-brukernavn eller for spørsmål om UBAS-pålogging. 

Følge opp

 • Resultatene kan hentes ut i bestillings- og rapportportalen.

  Når resultatet ikke vises
  De som svarer på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet, skal ikke kunne identifiseres. For å hindre at noen blir indirekte identifisert har vi utarbeidet følgende regler for å ikke vise visse opplysninger. Disse kaller vi prikkeregler:

  1. Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 som svarer, skal ikke vises (prikkes). Dette gjelder både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt.

  2. Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det kun er ett eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som ikke vises (prikkes) ut fra denne regelen, skal også svaralternativet med den nest laveste svarverdien ikke vises  (selv om det er 3 eller flere som har valgt dette svaralternativet). Dette gjelder gjelder kun for spørsmål som inneholder informasjon «om noens personlige forhold», for eksempel spørsmål om trivsel.

  I brukerveiledningen er det et eksempel for hva det kan bety for en barnehage at noen av svarene ikke vises (prikkes). 

 • Etter at undersøkelsen er analysert, kan barnehagen samle foreldrene til en felles gjennomgang av for å drøfte resultatene nærmere med foreldrene.

  Variasjon mellom avdelinger, år, og barnehager kan være gode utgangspunkt for å reflektere over hva som fungerer. Det gir også et utgangspunkt for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling i barnehage.

 • Barnehagene som aktivt bruker og følger opp resultatene, opplever at foreldrene engasjerer seg når undersøkelsen skal gjennomføres neste gang. Dette engasjementet bidrar til at flere foreldre besvarer undersøkelsen.

  God svarprosent gir også mer pålitelige resultater.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!