Administrere foreldreundersøkelsen i barnehage

Forberede

 • Vi åpner undersøkelsen 1. november. Det er ikke mulig å legge inn brukere og kontaktinformasjon før denne datoen. 

  Undersøkelsen stenger 30. november.

 • Det er foreldre eller eventuelt foresatte til barna i barnehagen som skal svare på undersøkelsen. Foreldre velger selv om de vil svare og kan også hoppe over spørsmål.

  Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn. Det er barnehagen selv som må velge hvem av foreldrene de sender undersøkelsen til. Det kan være tilfeldig eller etter skjønn. 

 • Av hensynet til personvernet til foreldre og foresatte som svarer, viser vi ikke resultater hvis færre enn fem respondenter har svart på undersøkelsen. Det betyr at heller ikke barnehagen selv kan se resultater med færre enn fem svar. For de minste barnehagene kan det derfor gi liten verdi å gjennomføre Foreldreundersøkelsen.

 • Her kan du se Spørsmålene i foreldreundersøkelsen. For samiske barnehager og barnehager med samiske avdelinger, inneholder foreldreundersøkelsen en samisk bolk. 

   

  Undersøkelsen er tilgjengelig på følgende språk:

  • Norsk (bokmål og nynorsk)
  • Engelsk
  • Samisk
  • Arabisk
  • Somali
  • Urdu
  • Polsk
  • Litauisk
 • Hvis barnehagen har behov for å kartlegge forhold ved foreldres tilfredshet som ikke dekkes av de obligatoriske spørsmålene eller de tilgjengelige tilleggsspørsmålene, kan dere lage egne, lokale spørsmål.

  Disse spørsmålene kan ikke ha et annet formål enn det som gjelder for resten av resten av foreldreundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet må derfor godkjenne spørsmålene før de legges inn i undersøkelsen.

  Det kan kun legges til fire spørsmål

  Vi har satt en grense på fire spørsmål fordi en lang undersøkelse kan gå ut over kvaliteten på svarene. Det er ikke mulig å legge inn mer enn fire spørsmål. Vi må ha forslag til egne lokale spørsmål senest 15. september.

  Utdanningsdirektoratet oversetter spørsmålene til de språkene som foreldreundersøkelsen er tilgjengelig på. Barnehageeier faktureres for dette. 

  De lokale spørsmålene skilles ut

  De egendefinerte spørsmålene skilles ut fra de andre spørsmålene i undersøkelsen ved en tekst som blant annet forklarer at spørsmålene som nå følger ikke er del av den ordinære undersøkelsen.

  Kostnad ved å legge inn lokale spørsmål

  Kr 9 000,- eks mva 1 – 24 barnehager

  Kr 13 000,- eks mva 25 – 99 barnehager

  Kr 17 000,- eks mva 100 – 199 barnehager

  Kr 21 000,- eks mva 200 barnehager eller flere

  Kostnader knyttet til oversettelse kommer i tillegg. Ta kontakt med post@udir.no

 • Før dere skal gjennomføre undersøkelsen, kan det være nyttig å diskutere i personalgruppen hva slags resultater dere forventer.

  Det er viktig å huske på at undersøkelsen skal være et innspill til arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen.

 • Det er viktig å forberede foreldrene på  at det kommer en undersøkelse, hvilke spørsmål som stilles og hva resultatene skal brukes til. Dette øker engasjementet for å besvare undersøkelsen.

  Mange barnehager har foreldresamlinger i løpet av høsten. Barnehagen kan sette av tid slik at foreldrene får tid til å gjennomføre undersøkelsen på telefon eller PC på samlingen. På disse samlingene kan barnehagene gi hjelp dersom foreldrene har spørsmål til undersøkelsen.

  Forslag til informasjon til foreldre på ulike språk og målformer

  BOKMÅL:

  Hvorfor bør du svare på Foreldreundersøkelsen for barnehager?

  Foreldreundersøkelsen gir deg mulighet til å si din mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen. 

  Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.

  Hvordan gjennomføres Foreldreundersøkelsen?

  Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli bedre. 

  Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

  Vi tar godt vare på svarene dine.

  Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med personopplysningsloven. Når du svarer på spørsmålene i Foreldreundersøkelsen, er det ingen kobling til personopplysninger om deg. Det er svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, til barnehageeieren og til de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne de enkelte foresattes svar.

  Deler av resultatene publiseres på barnehagefakta.no. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive en taushetserklæring.

  Har du spørsmål?

  For mer informasjon kontakt barnehagen din. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Utdanningsdirektoratet: arkiv@udir.no

  NYNORSK:

  Kvifor bør du svare på Foreldreundersøkinga for barnehagar?

  Foreldreundersøkinga gir deg moglegheit til å seie di meining om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjere barnehagen betre. Resultata dannar grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldra om tilbodet i barnehagen. 

  Resultata frå undersøkinga vil også inngå i statistikk som blir utarbeidd i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.

  Korleis blir Foreldreundersøkinga gjennomført?

  Det er frivillig å svare på undersøkinga, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli betre. 

  Du kan velje å hoppe over spørsmål dersom det er nokre spørsmål du ikkje vil svare på.

  Vi tek godt vare på svara dine.

  Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for at alle personopplysningar som blir samla inn, blir behandla i tråd med personopplysningslova. Når du svarer på spørsmåla i Foreldreundersøkinga, er det inga kopling til personopplysningar om deg. Det er svært strenge reglar for å vise resultata frå undersøkingane så vel til barnehagane sjølve, til barnehageeigaren og til dei statlege utdanningsmyndigheitene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte attkjenning av personar som har svart. Data frå undersøkinga skal aldri publiserast offentleg på ein måte som gjer det mogleg å kjenne att svara frå dei enkelte føresette.

  Delar av resultata blir publiserte på barnehagefakta.no. Data frå undersøkinga kan bli brukte til forsking. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskingsformål blir forskarane pålagde å følgje direktoratets reglar for konfidensialitet, og dei må underskrive ei teiingslovnad.

  Har du spørsmål?

  For meir informasjon kontakt barnehagen din. Du finn også mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Utdanningsdirektoratet: arkiv@udir.no

  Foreldreinformasjon på andre språk

   

Gjennomføre

 • I bestillings- og rapportportalen kan barnehagen sette i gang undersøkelsene, følge med på hvor mange som har besvart og sende purringer.

  I den samme portalen kan kommunen og barnehagen følge med på resultatene og ta ut rapporter.

  Vi åpner undersøkelsen 1. november. Det er ikke mulig å legge inn brukere og kontaktinformasjon før denne datoen. 

  Logg inn i bestillings- og rapportportalen

  Veiledning: Hvordan bestille og invitere foreldre til foreldreundersøkelse for barnehage

  Påminnelser og purringer

  Det er viktig å minne foreldrene på svarfristen via e-post og SMS. Dette kan dere gjøre i bestillings- og rapportportalen.

 • Barnehageeier og barnehagen kan logge seg inn med sine UBAS-brukernavn og passord i bestillings- og rapportportalen.

  • Barnehagen må ta kontakt med kommunen for å få UBAS-brukernavn. Det gjelder både private og kommunale barnehager, og også private barnehageeiere.
  • Kommunen tar kontakt med Fylkesmannen for å få UBAS-brukernavn eller for spørsmål om UBAS-pålogging. 

Følge opp

 • Resultatene kan hentes ut i bestillings- og rapportportalen.

  Når resultatet ikke vises
  De som svarer på brukerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet, skal ikke kunne identifiseres. For å hindre at noen blir indirekte identifisert har vi utarbeidet følgende regler for å ikke vise visse opplysninger. Disse kaller vi prikkeregler:

  1. Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 som svarer, skal ikke vises (prikkes). Dette gjelder både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt.

  2. Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det kun er ett eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som ikke vises (prikkes) ut fra denne regelen, skal også svaralternativet med den nest laveste svarverdien ikke vises  (selv om det er 3 eller flere som har valgt dette svaralternativet). Dette gjelder gjelder kun for spørsmål som inneholder informasjon «om noens personlige forhold», for eksempel spørsmål om trivsel.

  I brukerveiledningen er det et eksempel for hva det kan bety for en barnehage at noen av svarene ikke vises (prikkes). 

 • Etter at undersøkelsen er analysert, kan barnehagen samle foreldrene til en felles gjennomgang av for å drøfte resultatene nærmere med foreldrene.

  Variasjon mellom avdelinger, år, og barnehager kan være gode utgangspunkt for å reflektere over hva som fungerer. Det gir også et utgangspunkt for å utforme tiltak for videre kvalitetsutvikling i barnehage.

 • Barnehagene som aktivt bruker og følger opp resultatene, opplever at foreldrene engasjerer seg når undersøkelsen skal gjennomføres neste gang. Dette engasjementet bidrar til at flere foreldre besvarer undersøkelsen.

  God svarprosent gir også mer pålitelige resultater.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!