Temaene i Foreldreundersøkelsen

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste forholdene i elevenes læringsmiljø, og tilstøtende tema som kan ha stor interesse lokalt. Ved å se Elevundersøkelsen og de lokalt sett mest relevante delene av Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i sammenheng, kan skoler og skoleeiere få et best mulig felles utgangspunkt for lokale prosesser for kvalitetsutvikling.

En beskrivelse av temaene som er felles for Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen ligger under temaene i Elevundersøkelsen. Enkelte tema er ikke omtalt noen av stedene, for eksempel spørsmål om SFO.

Du finner alle spørsmålene i Foreldreundersøkelsen her

Hjem–skole

Barn og unges sosiale og faglige utvikling, henger klart sammen med foreldrenes deltagelse i skolegangen. Det er viktig at foreldre og barnas lærere får til et godt samarbeid. Samtidig er det positivt at foreldre viser interesse for og støtter barnas skolegang i hverdagen. Foreldre som støtter barna på en god måte hjemme, og som opplever et godt samarbeid med skolen, har barn som presterer bedre i skolen både faglig og sosialt.

SpørsmålSvaralternativer

Jeg viser interesse for det barnet mitt gjør på skolen

 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme.

 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Ikke aktuelt

Jeg oppmuntrer barnet mitt i skolearbeidet

 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Jeg forventer at barnet mitt gjør sitt beste på skolen

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Jeg synes det er viktig at barnet mitt gjør det godt på skolen  

 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet  

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg bør følge opp lekser i de ulike fagene

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Ikke aktuelt

 

Informasjon fra skolen

Spørsmål Svaralternativer

Jeg får invitasjon til foreldremøter

Aldri – Én gang per skoleår – To ganger per skoleår – Flere enn to ganger per skoleår – Vet ikke

Jeg er fornøyd med innholdet på foreldremøtene

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den faglige utviklingen til barnet mitt

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den sosiale utviklingen til barnet mitt

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg finner den informasjonen jeg trenger på skolen hjemmeside eller på skolens digitale læringsplattform

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Dialog og medvirkning

Et godt samarbeid mellom hjem og skole må inneholde mer enn ren informasjonsutveksling. Dialog innebærer reell og sannferdig kommunikasjon mellom foreldrene og lærerne om forhold som angår elevene, undervisningen, læringsmiljøet og utviklingen av skolen. Medvirkning innebærer at både skolen og foreldrene har innflytelse på beslutninger og pedagogisk praksis som berører elevene. For foreldre vil dette ofte dreie seg om at deres oppfatninger blir tatt hensyn til av lærerne og skolen.

SpørsmålSvaralternativer

Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god.

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Lærerne viser interesse for mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg kan raskt få til et møte med kontaktlæreren hvis jeg har behov for det

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg kan raskt få til et møte med skolens ledelse hvis jeg har behov for det

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SpørsmålSvaralternativer

FAU fremmer fellesinteressene til foreldrene på en god måte

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

FAU bidrar til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

SU arbeider for å skape et godt skolemiljø

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt skolemiljø

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klassemiljø

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

 

Utviklingssamtalene

Minst to ganger i året skal kontaktlærer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. En slik samtale kalles utviklingssamtale. I utviklingssamtalen skal det være dialog om elevens faglige og personlige utvikling. Samtalen skal bidra til videre utvikling, og forplikte begge parter. Den skal munne ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet.

SpørsmålSvaralternativer

Jeg er informert om hva som kan tas opp på utviklingssamtalene om barnet mitt 

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Utviklingssamtalene har preg av samtale mellom kontaktlæreren og meg som forelder

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Lærerne følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene 

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg følger opp de avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg ønsker flere eller lengre utviklingssamtaler med kontaktlæreren  S

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg har problemer med å møte på utviklingssamtaler på dagtid  

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Læring og utvikling

Opplæringen skal tilpasses hver enkelt sine evner og forutsetninger. Norsk skole jobber også etter prinsippet om tidlig innsats. Det betyr at skolen skal sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet.

SpørsmålSvaralternativer

Barnet mitt får opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger i alle fag

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Hvis skolen oppdager at barnet mitt har svak faglig utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme videre

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke