Temaene i Elevundersøkelsen

Motivasjon, arbeidsforhold og læring

Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til rette for mestring hos alle elever. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger om mestring og dermed kunne føre til lav motivasjon.

Hvis elevene skal få mulighet til å realisere læringspotensialet sitt, må læreren ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling. Forventningene til elevene må være både høye og realistiske, og læringsaktivitetene må være preget av utfordringer og driv.

Viktig at elevene opplever det de skal lære som relevant

For at elevene skal forstå hvorfor det er viktig å bruke tid på skolearbeid, må de oppleve at det de skal lære er relevant og meningsfylt for dem. Det gjelder opplevd relevans her og nå i arbeid med temaer og oppgaver på skolen, men arbeidet med lærestoffet skal også oppleves som nyttig i et videre perspektiv i framtidig utdanning, yrke eller samfunnsliv.

Motivasjonsforskning trekker fram variasjon som viktig for elevenes motivasjon for skolearbeidet. Varierte arbeidsmåter kan i mange sammenhenger betegnes som praktiske. Praktiske arbeidsmåter kan forstås som aktiviteter der elevene får være fysisk aktive, som i rollespill eller eksperimenter. Det kan også være andre former for arbeidsmåter der elevene får være aktive, som prosjektarbeid eller gruppearbeid. Slike aktiviteter kan anvendes i alle fag.

Være tydelig på hva som er hensikten med aktivitetene

Det er viktig å fremheve at varierte og praktiske arbeidsmåter i seg selv ikke er en garanti for god læring. Læreren må tydeliggjøre hensikten med aktivitetene for elevenes læringsutbytte. Aktivitetene må ha klare koplinger til kompetansemål, være et virkemiddel for å fremme forståelse og læring og tydeliggjøre relevansen for lærestoffet.

Spørsmål knyttet til motivasjon

Se spørsmålene og svaralternativene: Motivasjon i Elevundersøkelsen

Eksempler på spørsmål om mestring:

  • Får du lekser som du greier å gjøre på egenhånd?
  • Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?
  • Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer?

Eksempler på spørsmål om faglig utfordring:

  • Får du nok utfordringer på skolen?

Eksempler på spørsmål om relevant undervisning:

  • Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig (8. trinn – vg3) 
  • Det meste jeg lærer på skolen vil jeg få nytte av senere i livet (8. trinn – vg3) 
  • Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig (8. trinn – vg3) 
  • Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem (8. trinn – vg3) 

Eksempler på spørsmål om praktisk og relevant undervisning:

  • Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter (8. trinn – vg3) 
  • Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter ( f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) (8. trinn – vg3)

Se spørsmålene og svaralternativene under "Arbeidsforhold og læring" i elevundersøkelsen