Motivasjon, arbeidsforhold og læring

Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til rette for mestring hos alle elever. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, vil kunne svekke egne forventninger om mestring og dermed kunne føre til lav motivasjon.

Hvis elevene skal få mulighet til å realisere læringspotensialet sitt, må læreren ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling. Forventningene til elevene må være både høye og realistiske, og læringsaktivitetene må være preget av utfordringer og driv.

Viktig at elevene opplever det de skal lære som relevant

For at elevene skal forstå hvorfor det er viktig å bruke tid på skolearbeid, må de oppleve at det de skal lære er relevant og meningsfylt for dem. Det gjelder opplevd relevans her og nå i arbeid med temaer og oppgaver på skolen, men arbeidet med lærestoffet skal også oppleves som nyttig i et videre perspektiv i framtidig utdanning, yrke eller samfunnsliv.

Motivasjonsforskning trekker fram variasjon som viktig for elevenes motivasjon for skolearbeidet. Varierte arbeidsmåter kan i mange sammenhenger betegnes som praktiske. Praktiske arbeidsmåter kan forstås som aktiviteter der elevene får være fysisk aktive, som i rollespill eller eksperimenter. Det kan også være andre former for arbeidsmåter der elevene får være aktive, som prosjektarbeid eller gruppearbeid. Slike aktiviteter kan anvendes i alle fag.

Være tydelig på hva som er hensikten med aktivitetene

Det er viktig å fremheve at varierte og praktiske arbeidsmåter i seg selv ikke er en garanti for god læring. Læreren må tydeliggjøre hensikten med aktivitetene for elevenes læringsutbytte. Aktivitetene må ha klare koplinger til kompetansemål, være et virkemiddel for å fremme forståelse og læring og tydeliggjøre relevansen for lærestoffet.

Spørsmål knyttet til motivasjon

Spørsmål om motivasjon

3. Er du interessert i å lære på skolen?

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

4. Hvor godt liker du skolearbeidet?

 

Svaralternativ: Svært godt – Godt – Nokså godt – Ikke særlig godt – Ikke i det hele tatt

 

5. Jeg gleder meg til å gå på skolen

 

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

 

6. Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)?

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

7. Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig.

 

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Spørsmål om mestring

22. Får du lekser som du greier å gjøre på egenhånd?

  

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – 1: Ikke i noen fag – Har ikke lekser

 

 

23. Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?

 

24. Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer?

 

Svaralternativ: Alltid – Ofte - Noen ganger – Sjelden – Aldri

Spørsmål om faglig utfordring

21. Får du nok utfordringer på skolen?

 

Svaralternativ:  I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Spørsmål om relevant undervisning

25. Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig (8 – 13)

 

26. Det meste jeg lærer på skolen vil jeg få nytte av senere i livet (8 – 13)

 

27. Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig (8 – 13)

 

Svaralternativ: 1: Helt uenig – Litt uenig – Verken eller – Litt enig – 5: Helt enig

 

 

28. Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem (8 – 13)

 

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Spørsmål om praktisk og variert undervisning

29. Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter (8 – 13)

 

Svaralternativ:  Helt uenig – Litt uenig – Verken eller – Litt enig – Helt enig

 

30. Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter ( f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) (8 – 13)

  

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Vil du lese mer om motivasjon og forventninger?

Her finner du mer informasjon om motivasjon og forventninger og ressurser til utviklingsarbeid

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!