Temaene i Elevundersøkelsen

Innledning

Spørsmålene i Elevundersøkelsen tar utgangspunkt i forskning og regelverket om elevens opplæring og læringsmiljø. En god del av spørsmålene i undersøkelsen dreier seg nå om klasseledelse og relasjoner i skolen. Dette er de viktigste forholdene for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø. Andre spørsmål kartlegger blant annet mer direkte de fire prinsippene fra vurdering for læring

Hva sier regelverket?

Skolen skal, i samarbeidet med hjemmet, bidra til at elevene utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som de trenger for å mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen er avhengig av å utvikle et godt læringsmiljø for å realisere sitt mandat. Samtidig har alle elever i norsk skole en individuell rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Og skolene har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk med elevenes miljø.

Formålet med opplæringen kan du lese om i opplæringsloven § 1-1 (lovdata.no)

Elevens rett til et godt skolemiljø er beskrevet i opplæringslovens § 9 A (lovdata.no)

Hva sier forskningen?

Forskning viser at et godt læringsmiljø er viktig for elevenes faglige, personlige og sosiale utvikling. Det er flere forhold som er grunnleggende for at elever skal oppleve et godt læringsmiljø. Lærerens kompetanse i klasseledelse og evne til å etablere positive relasjoner med hver enkelt elev, er helt avgjørende. I tillegg er det viktig at skolen får til et godt samarbeid med foreldrene, og at det etableres gode relasjoner og en kultur for læring i elevgruppa. En god skoleleder og organisasjon er også viktige forutsetninger.

Temaene i Elevundersøkelsen

På de neste sidene presenterer vi de ulike temaene i Elevundersøkelsen.

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgivning
 • Fysisk læringsmiljø
 • Grunnleggende ferdigheter

Vi omtaler bare temaene som er knyttet til obligatoriske spørsmål, samt noen tilleggsspørsmål.

Indikatorer på klasseledelse

Klasseledelse handler om evnen til å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen. Det innebærer å utvikle og lede et læringsmiljø der elevene lærer å ta ansvar for både egen og fellesskapets læring, og der de får lære om demokrati og forpliktelse gjennom å oppleve det i praksis. Denne ledelsen er svært kompleks og krevende.

En forutsetning for god klasseledelse er en forståelse av klassen som et sosialt system. Videre er god klasseledelse kjennetegnet av at lærerne:

 • har en positiv relasjon til hver enkelt elev.
 • etablerer en god læringskultur
 • etablerer regler og rutiner.
 • har tydelige forventninger og motiverer elevene.

Klasseledelse består ikke av enkeltfaktorer. Det er hvordan faktorene vi nevner over utøves sammen, som har betydning. Dette betyr at det er mange av spørsmålene i den reviderte Elevundersøkelsen som kan være indikatorer på klasseledelse. I omtalen under temaene "Motivasjon, arbeidsforhold og læring", "Støtte fra lærer" og "Regler på skolen" finner dere noen eksempler.