Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3.6 Fritak fra opplæringsplikten

Fritak fra opplæringsplikten

Utgangspunktet er at retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Dette følger av oppll. § 2-1 fjerde ledd. Bestemmelsen åpner likevel opp for at kommunen kan frita en elev i grunnskolen helt eller delvis fra opplæringsplikten. Det er hensynet til eleven selv som kan begrunne en beslutning om fritak. Det er imidlertid bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter bestemmelsen, først og fremst i tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten.13

For å få fritak fra opplæringsplikten må det foreligge en sakkyndig vurdering som anbefaler det og foreldrene må samtykke.

Kommunen må vurdere og ta stilling til om eleven kan fritas fra ett eller flere årstrinn. Når en elev «hopper over»/fritas fra et årstrinn, betyr dette at eleven fritas for ett eller flere av de ti årene i grunnskolen. Eleven vil likevel ha rett til å fullføre grunnskolen på et senere tidspunkt. Dersom eleven får innvilget fritak fra opplæringsplikten, skal eleven ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra. Paragraf 3-18 i forskriften har bestemmelser om når en standpunktkarakter må være fastsatt i forhold til sentralt gitt og lokalt gitt eksamen i grunnskolen. Når eleven ikke har standpunktkarakter i eksamensfaget skal eleven heller ikke trekkes til eksamen i faget.

Elever som er skrevet ut av grunnskolen etter oppll. § 2-1 fjerde ledd kan tas inn til videregående opplæring, jf. forskriften § 6-13 første ledd bokstav a). Eleven tas da inn til
13 Prop. 46 (1997-1998) s. 153 videregående opplæring etter en individuell vurdering, jf. § 6-25. Se også tolkningsuttalelsen «Standpunktvurdering for elev som vil hoppe over 10. klasse».

Elever har ikke rett til fritak fra opplæringsplikten, men kommunen kan velge å innvilge en søknad om det. Når kommunen tar stilling til en søknad om fritak fra opplæringsplikten må kommunen fatte et enkeltvedtak. Se punkt 4 om krav til saksbehandling og enkeltvedtak.


13) Prop. 46 (1997-1998) s. 153