Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3.7 Avslutte et enkeltfag før normert tid og forsering av fag i videregående opplæring

Elever i videregående opplæring kan ikke fullføre enkeltfag før normert tid, men kan ta fag som privatist. Privatist er en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag fra videregående opplæring uten å være elev eller lærling i dette eller disse fagene, jf. forskriften § 3-10. Det er ikke anledning til å være både elev og privatist samtidig i et fag. Det står i forskriften § 3-27 tredje ledd at den som er elev i et fag ved fristen for å melde seg til privatisteksamen, ikke kan melde seg som privatist i faget til denne eksamen. Elever som velger å ta ett eller flere fag som privatist, vil ikke lenger ha elevstatus. De vil imidlertid ha status som deltidselever i de andre fagene. Se forskriften § 6-5.

Adgangen for elever på videregående til å ta fag på universitets- og høyskolenivå

Elever på videregående skole kan ta fag på universitets- og høyskolenivå. En elev kan imidlertid ikke gå opp til eksamen i fag ved høyskoler eller universiteter før eleven har oppnådd studiekompetanse. Dette følger universitets- og høyskoleloven § 3-10. Les om adgangen for elever på videregående til å ta fag på universitets- og høyskolenivå i brev fra Kunnskapsdepartementet.

Se mer informasjon om avslutting av fag før normert tid og forsering av fag i videregående opplæring, samt eksamen for disse elevene i rundskriv Udir-4-2013 Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet.