Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3.1 Før skolestart

I barnehageloven og rammeplanen er det bestemmelser om blant annet barnehagens formål og innhold. Det er ingen bestemmelser som sier noe direkte om tilpasninger for barn med stort læringspotensial, men barnehagen skal legge til rette for at barn får et tilrettelagt og tilpasset tilbud, og innholdet skal være variert. Det skal tas utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter, og barna skal oppleve et stimulerende miljø.

Barnehageloven regulerer blant annet at:

  • Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. § 1.
  • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter, jf. § 2 femte ledd.

Rammeplanen sier blant annet at:

  • Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
  • Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.
  • Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.
  • I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
  • Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.
  • Personalet skal sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.
  • Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.
  • Personalet skal bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter.