Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3. Gjeldende rett

Gjeldende regelverk gir ingen individuelle rettigheter til elever med stort læringspotensial. Regelverket gir imidlertid flere plikter og muligheter for skolen til å tilrettelegge.

I noen tilfeller må skoleeier fatte enkeltvedtak dersom en elev skal få tilrettelegging, se tabell nedenfor. Selv om eleven ikke har en individuell rett, må skoleeier likevel holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling. I de tilfellene skoleeier må fatte vedtak, vil dette være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Disse vedtakene kan påklages til statsforvalteren etter forvaltningsloven § 28. Se mer om reglene for enkeltvedtak.

Reglene i opplæringsloven (oppll.).

I tabellen nedenfor er det en oversikt over temaene det redegjøres for i denne veilederen. Tabellen viser ulike former for tilrettelegging og når dette kan være aktuelt. Tabellen viser også i hvilke tilfeller skoleeier må fatte enkeltvedtak. Avslutningsvis i veilederen omtales barnets beste og retten til å bli hørt.

TilretteleggingNår det er aktueltKrav om enkeltvedtak
Før skolestartBarnehage    
Tidlig skolestartBarnehage   X
Tilpasset opplæring BarneskoleUngdomsskoleVideregående 
Omdisponering av timer BarneskoleUngdomsskoleVideregående 
Forsering av fag i grunnskolen  Ungdomsskole X
Fritak fra opplæringsplikten BarneskoleUngdomsskole X
Forsering av fag på videregående   Videregående 

Jøsendalutvalget skriver i utredningen: «[v]i ser at handlingsrommet i grunnskoleopplæringen er til stede, men utdanningssystemet har ikke i stor nok grad klart å tilrettelegge opplæringen for elever med stort læringspotensial».

Noen av tiltakene i tabellen vil kunne være aktuelle for noen av elevene med stort læringspotensial. Skolen skal imidlertid tilpasse opplæringen for alle elever, og skolen har et stort handlingsrom med hensyn til hvordan de kan tilrettelegge innenfor rammene av opplæringsloven med forskrifter. Skolen må jobbe for at elever i arbeidet med fagene får møte utfordringer de kan strekke seg etter.