Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3.2 Tidlig skolestart

Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Dette står i oppll. § 2-1 tredje ledd. Skoleeier kan imidlertid la et barn begynne på skolen ett år før. Dette står i oppll. § 2-1 tredje ledd 4 fjerde punktum.

For å få innvilget tidlig skolestart må foreldrene søke eller samtykker til det. Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering og barnet må ha fylt 5 år innen 1. april.

Bestemmelsen gir ikke en rett til tidligere skolestart, men skoleeier kan tilby det. Når skoleeier avgjør en søknad om tidlig skolestart må de fatte et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan foreldrene klage på, se punkt 4 om krav til saksbehandling og enkeltvedtak.