Fritak i kroppsøving

Utdanningsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag med spørsmål relatert til fritak for opplæring i faget kroppsøving.

Dersom det på tidspunktet for avslutning av opplæring i kroppsøving var grunnlag for å gi eleven standpunktkarakter, kan det på et senere tidspunkt ikke innvilges fritak for opplæring eller vurdering med karakter i faget med det resultat at den tidligere standpunktkarakteren strykes. Dette gjelder dersom det forholdet som gjøres gjeldende (i dette tilfellet en alvorlig kronisk sykdom) oppstod etter avsluttet videregående opplæring.

Forskrift til opplæringsloven (forskriften) §§ 1-12, 1-13 og 3-23 gir altså ikke hjemmelsgrunnlag for å stryke standpunktkarakteren til eleven så lenge det på tidspunktet for avslutning av opplæring i kroppsøving ikke var grunnlag for fritak for opplæring eller vurdering med karakter. Forskriften § 3-22 sjette ledd får ingen avgjørende betydning her.

Vår referanse 2018/23932