Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

Den voksne har ikke faglige forutsetninger for å bestå

Utgangspunktet er at den voksne skal få tilbud om en opplæring i tråd med ønsket sluttkompetanse, jf. forskriften § 6–45. I vurderingen skal det legges vekt på mulighetene den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. Fylkeskommunen har ansvaret for at den voksne får veiledning om dette i starten av opplæringen.

Spørsmålet er hvilke plikter fylkeskommunen har dersom det viser seg at den voksne likevel ikke klarer å fullføre opplæringen.

Retten til videregående opplæring er ikke ubegrenset

Den voksne har ikke en rett som varer helt til alle fag er fullført og bestått uavhengig av hvor lang tid dette tar. Det er grenser for hvor lang tid et opplæringsløp kan strekkes ut over, se også punkt 8.

Dersom den voksne ikke har forutsetninger for å bestå de aktuelle fagene, er det ikke fylkeskommunens plikt å gi den voksne opplæring helt til den voksne klarer dette. Dette gjelder også for elever som oppfyller pliktene sine etter avtalen om opplæring, men som ikke har faglige forutsetninger eller evner for å bestå faget. Det er viktig at fylkeskommunen anvender skjønn i de vurderinger som må foretas i denne sammenheng.

For voksne som har gått opp til eksamen og ikke bestått i et fag, er fylkeskommunens plikt oppfylt i dette faget. Den voksne vil i slike tilfeller bli henvist til særskilt og ny eksamen etter forskriften §§ 4-22 og 4-23 . Den voksne har ikke krav på ytterligere opplæring i fagene, kun eksamen. Det kan i disse tilfellene også kunne være aktuelt for den voksne å ta fag som privatist.