Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

Atferd som kan gi fylkeskommunens mulighet til å endre opplæringsløpet

Dersom den voksne i vesentlig grad kan lastes for at opplæringsløpet ikke kan fullføres, vil fylkeskommunen unntaksvis kunne endre opplæringsløpet. Her vil blant annet avtalen om opplæring kunne trekkes inn i vurderingen.

Fylkeskommunen må kunne dokumentere at den voksne ikke oppfyller sine plikter og, som en følge av forhold som den voksne kan klandres for, ikke vil være i stand til å fullføre.

I disse tilfellene kan også bestemmelsen om bortvisning i opplæringsloven § 4A–9 brukes som hjemmelsgrunnlag for at vedkommende taper sin rett til videregående opplæring.

For at opplæringsloven § 4A–9 skal kunne anvendes som rettslig grunnlag, kreves det at

  • vedkommende vedvarende har enten vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen eller alvorlig forsømmer sine plikter
  • fylkeskommunen vurderer om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak

Dette er altså en siste utvei og vil kun komme til anvendelse for de groveste tilfellene.

Fylkeskommunen kan ikke overlate avgjørelsen om tap av retten til videregående opplæring til organ på skolen. Den må fatte avgjørelsen selv, jf. opplæringsloven § 4A–9 annet ledd.

Dersom det ikke er forhold av denne typen på den voksnes side, må det antas at fylkeskommunen ikke kan si opp avtalen om opplæring. Fylkeskommunen må i disse tilfellene vurdere grundig om den har oppfylt sine plikter etter lov og forskrift. Her må også enkeltvedtaket om inntak vurderes.