Retten til skyss Udir-2-2019

5.2 Hvilket/hvilke transportmidler skal benyttes?

Skoleskyssen kan organiseres med offentlig transport, eget busstilbud, drosje, privat bil eller båt. Det er den som er ansvarlig for skyssen som avgjør hvilket/hvilke transportmiddel eleven skal benytte. Det avgjørende er hva som vil være forsvarlig for den enkelte elev. Dette gjelder både hvilket transportmiddel som benyttes og hvordan den totale skyssen er satt sammen.

Loven og forarbeidene presiserer at det skal legges vekt på forhold som gjelder den konkrete reiseveien og den enkelte eleven. Sentrale momenter ved reiseveien vil være blant annet reisetiden, inkludert gangtid og ventetid, og hvordan sikkerheten er på reisen og eventuelt i ventetiden. Sentrale momenter ved den enkelte elev er blant annet elevens alder og om det er forhold ved eleven (alder, hørsel, syn, funksjonsevne) som påvirker elevens evne til å gjennomføre reisen. Én elev på 5. trinn vil kanskje kunne takle et bussbytte, mens dette kan være uforsvarlig for en annen elev på samme alder.

Transport i private biler

Kommunen eller fylkeskommunen kan ikke pålegge foreldre å bidra til transport av egne eller andres barn som har rett til skyss. Dette kan bare skje etter avtale. Foreldrene har i så fall krav på å få dekket nødvendige og faktiske kostnader.

Det er gitt egne regler om skyssgodtgjørelse i videregående opplæring i forskrift til opplæringsloven kap.10. Full skyssgodtgjørelse vil si at eleven får dekte de nødvendig faktiske utgiftene. Dette er nærmere regulert i forskrift til opplæringsloven § 10-2 og i et eget rundskriv9. Departementet (delegert til statsforvalteren) kan gi dispensasjon fra retten til gratis skyss hvis fylkeskommunen har en ordning med subsidierte rabattkort etter forskriften § 10-3.


9) Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring