Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring Udir-3-2011

Dette rundskrivet omhandler regelverket om full skyssgodtgjørelse for elever i videregående skole som benytter privat bil som alternativ til fylkeskommunal skoleskyss.

Gratis skyss og full skyssgodtgjørelse

Elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse, jf. opplæringsloven § 7-2 første ledd. Det er fylkeskommunen som avgjør om eleven skal få gratis skyss (ved for eksempel kollektivtransport) eller full skyssgodtgjørelse, jf. forskrift til opplæringsloven § 10-1. Tilsvarende regler gjelder elever i private videregående skoler med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven § 3-7 tredje ledd og § 6-1 i forskrift til privatskoleloven.

At eleven kan ha rett til full skyssgodtgjørelse og presiseringer av hvilke kostnader eleven skal få dekket, fremgår av § 10-2 i forskrift til opplæringsloven:

«Eleven har rett til full skyssgodtgjersle i dei tilfella fylkeskommunen ikkje gir tilbod om gratis skyss. Full skyssgodtgjersle inneber at dei naudsynte faktiske skysskostnadene for eleven blir dekte. Val av transportmiddel skal avklarast med fylkeskommunen så snart som mogleg etter at eleven har fått tildelt skoleplass. Kostnadene skal dokumenterast. Dersom det ikkje er mogleg å avklare val av transportmiddel før skolen tek til, må fylkeskommunen likevel dekkje dei dokumenterte faktiske og naudsynte skysskostnader eleven har i perioden fram til ei slik avklaring skjer.

Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekte med 2,50 kr per kilometer. Eit tillegg på 0,45 kr per kilometer skal givast for kvar ekstra passasjer, dersom passasjeren er ein annan elev med rett til skyss, eller det er nødvendig følgje. I tillegg skal eleven få godtgjersle for alle naudsynte faste og variable kostnader knytte til bruk av bil dersom desse utgiftene er større enn det den faste satsen dekkjer. I tillegg til utgifter til drivstoff skal skyssgodtgjersle kunne dekkje utgifter til bompengar, ferjeturar, piggdekkavgift og parkering, og til andre særlege kostnader som ikkje blir dekte etter satsane ovanfor. Tapt arbeidsinntekt for den som køyrer eleven, blir ikkje rekna med i grunnlaget for skyssgodtgjersle. Eleven dokumenterer utgiftene som ikkje blir dekte av minstesatsen, ved å syne fram kvitteringar for utgiftene».

Det tilsvarende gjelder for elever i private skoler med rett til statstilskudd. Dette følger av § 6-2 i forskrift til privatskoleloven.

Vi viser til følgende sider på lovdata.no

Retten til å få dekket nødvendige og dokumenterte utgifter

Elever som må benytte egen bil i stedet for fylkeskommunens skyssordning, skal få dekket alle nødvendige faste og variable kostnader ved bruk av bil.

Kostnadene ved bruk av privat bil skal dekkes på grunnlag av en fast sats på kr 2,50,- per km, jf. forskrift til opplæringsloven § 10-2 annet ledd. Eleven skal ha et tillegg på 0,45 kr per kilometer for hver passasjer, hvis passasjeren er en annen elev med rett til skyss eller en nødvendig ledsager.

Satsen er en minstesats og elev/forelder kan få dekket utgifter som overstiger satsen ved fremleggelse kvittering. Hva som regnes som nødvendige utgifter fremgår av § 10-2 i forskrift til opplæringsloven og § 6-2 i forskrift til privatskoleloven. Vi viser til formuleringen "utgifter til bompengar, ferjeturar, piggdekkavgift og parkering, og til andre særlege kostnader som ikkje blir dekte etter satsane." Opplistingen er ikke uttømmende.

En nøyaktig angivelse av hva satsen på 2,50 kr faktisk dekker er vanskelig å gi, ettersom alderen på bilen og bilens forbruk av drivstoff varierer kraftig. Utdanningsdirektoratet antar, basert på ulike eksempler på beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og bilkostnadskalkulatoren på smartepenger.no, at satsen, på 2,50 kr per kilometer, i gjennomsnitt ikke vil dekke mer enn drivstoff, avskrivninger på bilen og rentetap man har ved at egenkapital er bundet opp i bilen. I tilfeller der bilen ikke er eid av elev/foreldre, men dekket av NAV, vil eleven/foreldrene ikke stå for bilens verditap og ikke ha egenkapital bundet opp i bilen. I slike tilfeller ser vi for oss at man ved en konkret vurdering kan komme til at noe mer enn bare drivstoff inngår i satsen på 2,50 kr.

Utgifter til reparasjoner

For at det skal være tale om reell full skyssgodtgjørelse, kan det ikke kreves at den dokumenterte utgiften kun kan relateres til skoleskyssen. Reparasjoner grunnet slitasje eller reparasjoner som ikke kan knyttes til en enkelthendelse, bør dekkes med en prosentandel som tilsvarer hvor mye bilen brukes til skyss i forhold til annen bruk. Hvis skaden på bilen derimot klart og beviselig oppstod på grunn av skyss, f.eks. at bilen ble utsatt for hærverk mens den sto utenfor skolen, bør hele verkstedregningen dekkes av fylkeskommunen. Tilsvarende bør f.eks. en kollisjonsskade som stammer fra bruk utenom skoleskyss ikke belastes fylkeskommunen.

Hvor stor prosentandel av utgiftene til reparasjon som kan knyttes til skoleskyss, kan beregnes ved å se på forholdet mellom bruken (km-avstand) til skoleskyss og total bruk (km-avstand). Kilometeravstanden knyttet til skoleskyss kan beregnes ved å ta avstanden til og fra skolen multiplisert med antall skoledager. Bilens totale kjørelengde kan finnes ved å foreta en avlesning av bilens kilometerstand ved skoleårets start og slutt.

Utgifter til reparasjon som er dokumentert med kvittering kan dekkes, men godtgjørelsen reduseres tilsvarende den prosentandelen bilen er brukt til annet enn skoleskyss.

Dekk og bilvask

Utgifter til vask av bil og utgifter til kjøp av nye dekk, dekkes på samme måte som for utgifter til reparasjoner grunnet slitasje, altså med en prosentandel som tilsvarer hvor mye bilen blir brukt til skoleskyss. Hvis bilen vaskes av eleven eller foreldrene selv, kan utgifter til såpe og poleringsmiddel dekkes. Man får imidlertid ikke betaling for egeninnsatsen.

Forsikring

Full skyssgodtgjørelse innebærer at «dei naudsynte» faktiske skysskostnadene dekkes jf. forskrift til opplæringsloven § 10-2. Ettersom det kun er obligatorisk med ansvarsforsikring, kan bileier ikke få dekket utgifter knyttet til delkasko eller fullkaskoforsikring. Den obligatoriske ansvarsforsikringen dekkes med en prosentandel tilsvarende omfanget av bruken knyttet til skoleskyss.

Kravet om dokumentasjon av kostnadene

Elev/forelder kan dokumentere kostnader som ikke inngår i minstetaksten ved å vise frem kvitteringer.

Det er opp til fylkeskommunen å vurdere hvorvidt de dokumenterte utgiftene regnes som nødvendige. Fylkeskommunens beregning av hva eleven skal få dekket må være innenfor prinsippet om full skyssgodtgjørelse. Det innebærer at fylkeskommunen både må ta stilling til om utgiftene er nødvendige for bruk av bil til skyss og sørge for at de reelle utgiftene til skyssen faktisk blir dekkes.