Retten til skyss Udir-2-2019

13. Skyss for barn under opplæringspliktig alder

Hvis det er nødvendig for å motta spesialpedagogisk hjelp eller få tegnspråkopplæring vil barna ha rett til gratis skyss etter barnehageloven § 36 eller 38. Retten til skyss gjelder bare der det er nødvendig for at barnet skal kunne motta hjelp. Det vil kunne være nødvendig dersom foreldrene har en vesentlig større byrde knyttet til skyss enn andre foreldre med barn i barnehage vil ha. Barnet vil vanligvis ikke ha rett til skyss dersom hjelpen gis i barnehagen som foreldrene selv har valgt. Dette vil typisk være en barnehage i barnets nærmiljø.

Barnet vil også ha rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Det er kommunen som har ansvar både for skyss, reisefølge og tilsyn.

Barn med delt bosted kan ha rett til skyss til og fra ett eller begge hjemmene, så lenge vilkårene i bhl. § 36 er oppfylt.