Retten til skyss Udir-2-2019

1. Innledning

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1, og rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Reglene om gratis skoleskyss skal være med på å sikre lik rett til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, fysiske forutsetninger, bosted og geografi.

Reglene om skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole står i opplæringsloven kapittel 7. Reglene om skyss gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring har en egen bestemmelse om skoleskyss i opplæringsloven § 4A-7. Det er også en bestemmelse om skoleskyss i friskoleloven § 3-7. Skyss for barn under opplæringspliktig alder står i barnehageloven § 19 bokstav f og h. Det står mer om voksne, friskoler og barn under opplæringspliktig alder i punkt 11. Elever i skole godkjent etter opplæringsloven § 2-12 og 3-11 har ikke rett til skoleskyss.