11. Skyss i friskoler, for voksne og for barn under opplæringspliktig alder

Friskoler

Retten til skyss for elever i friskoler er tilsvarende retten i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-7. Unntaket er at retten bare gjelder innenfor kommunen for grunnskoleelever og innenfor fylkeskommunen for elever i videregående. Dette vil gjelde uansett grunnen til skyssen. Hjemkommunen eller hjemfylket vil både fatte vedtak, dekke utgifter til skyss og administrere skyssen etter opplæringsloven § 13-4. Alt av tilskudd skal komme elevene til gode, og kan ikke brukes til å dekke eller administrere skyss.

Voksne i grunnskoleopplæring

Rett til skyss for voksne med rett til grunnskoleopplæring reguleres i opplæringsloven § 4A-7. Voksne har rett til skyss hvis de bor mer enn fire kilometer fra skolen. Voksne har også rett til skyss på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Voksne omfattes dessuten av reglene om reisefølge og tilsyn i opplæringsloven § 7-4. Se nærmere omtale av dette over. Kommunen er ansvarlig for skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, reisefølge og tilsyn for voksne i grunnskoleopplæring. Fylkeskommunen vil være ansvarlig for skyss på grunn av avstand, funksjonshemming, skade eller sykdom for voksne. Dette følger av opplæringsloven § 13-4.

Voksne som mottar videregående opplæring etter opplæringsloven kap. 4A har ikke rett til skyss.

Barn under opplæringspliktig alder

Hvis det er nødvendig for å motta spesialpedagogisk hjelp eller få tegnspråkopplæring vil barna ha rett til gratis skyss etter barnehageloven § 19 f eller § 19h. Retten til skyss gjelder bare der det er nødvendig for at barnet skal kunne motta hjelp. Det vil kunne være nødvendig dersom foreldrene har en vesentlig større byrde knyttet til skyss enn andre foreldre med barn i barnehage vil ha. Barnet vil vanligvis ikke ha rett til skyss dersom hjelpen gis i barnehagen som foreldrene selv har valgt. Dette vil typisk være en barnehage i barnets nærmiljø.

Barnet vil også ha rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Det er kommunen som har ansvar både for skyss, reisefølge og tilsyn.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}