Krav for tilsetting i grunnskolen

Kravene i § 14-3 er gjennomgående strukturert slik at kravene er alternative, ikke kumulative. For personer med universitets- og/eller høyskoleutdanning gjelder kravet om relevans henholdsvis 60 studiepoeng for tilsetting for undervisning i norsk, matematikk og engelsk, og 30 studiepoeng for øvrige fag. Det er med andre ord ikke noe krav i forskriften om at samtlige fag må være ”relevante”. En annen sak er at en søker med flere undervisningsrelevante fag etter forholdene kan anses som bedre egnet, særlig ved mindre skoler.

Vi minner også om at kravet til pedagogisk kompetanse gjelder for alle som skal tilsettes i undervisningsstilling (med unntak av opplæring særskilt organisert for voksne). Dette fremgår av forskriften § 14-1.

Hva som anses som relevante fag, vil arbeidsgiver måtte vurdere i det konkrete tilfelle.

I vedlegget står det § 14-2. Det skal være § 14-3.