Svar på spørsmål om forskrift til opplæringsloven § 1-17

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland om hva som ligger i begrepet "i opplæringspliktig alder" jf. forskrift til opplæringslova § 1.17 første ledd bokstav b.

 

Vi viser til e-post datert 05.09.2018 fra Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har fått spørsmål fra Rogaland fylkeskommune. De ønsker avklart hva som ligger i begrepet «i opplæringspliktig alder», jf. forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 1-17 første ledd bokstav b.

Det følger av forskriften § 1-17 første ledd at elever i videregående opplæring kan velge å følge læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis vilkårene i bestemmelsens bokstav a og b er oppfylt. Etter bokstav b er vilkåret at eleven på tidspunktet for eksamen har «kortare enn 6 års butid i Norge i opplæringspliktig alder».

Spørsmålet er om også årene etter grunnskolen skal regnes som botid i opplæringspliktig alder. Vi har forståelse for at ordlyden isolert sett kan skape misforståelser, men vi understreker at vilkåret i forskriften § 1-17 første ledd bokstav b må ses i sammenheng med unntaket i andre ledd. Her heter det at «[e]levar som er innvilga utvida opplæringstid etter opplæringslova § 3-1 femte ledd, og som ville ha oppfylt vilkåret om kortare enn 6 års butid i Noreg på eksamenstidspunktet utan utvida opplæringstid, treng berre enkeltvedtak etter § 3-12 for å kunne følgje læreplanen [vår utheving].» Sammenhengen til unntaksbestemmelsen tilsier at også årene etter grunnskolen skal medregnes som botid. Denne forståelsen er dessuten i tråd med formålet bak forskriftsendringen. Da begrepet «i opplæringspliktig alder» ble tilføyd i forskriften § 1-17 første ledd bokstav b1, var intensjonen at botid i årene før barnetrinnet ikke skulle medregnes.

På bakgrunn av dette understreker vi at også årene etter grunnskolen skal medregnes når man skal vurdere om en elev har kortere enn 6 års botid i Norge i opplæringspliktig alder, jf. forskriften § 1-17 første ledd bokstav b.

Vår referanse: 2018/21684