Innledning

Skolefritidsordningen er regulert i opplæringsloven § 13-7:

"§ 13-7. Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

a. eigarforhold

b. kven som er opptaksmyndigheit

c. opptakskriterium

d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen

e. foreldrebetaling

f. leike- og opphaldsareal

g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid

h. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.”

Kommunen er bundet av de minimumskravene som fremgår av bestemmelsene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som gjelder for skolefritidsordingen. Innholdet og utformingen må være i samsvar med disse bestemmelsene, men innenfor disse rammene kan kommunen utforme skolefritidstidsordningen ut fra lokale forhold, ønsker og behov.

Det er vedtatt forskrift om rammeplan for SFO etter § 13-7 siste ledd, forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal være et frivillig tilbud.

Bare noen få av opplæringslovens regler gjelder for skolefritidsordningen. Foruten § 13-7 gjelder bestemmelsene om statlig tilsyn i § 14-1, § 15-1 om forvaltningslovens anvendelse, kapittel 9 A om elevenes skolemiljø, § 10-9 første og fjerde ledd, § 11-1 første ledd og kapittel 12 i forskrift til opplæringsloven. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}