Enkeltvedtak knyttet til skolefritidsordningen

Søknader om kommunal skolefritidsplass må behandles etter vanlige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Avhengig av hvordan vedtektene og enkeltvedtak om inntak er formulert, vil også forvaltningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage kunne komme til anvendelse.

For enkeltvedtak gjelder regler om saksbehandling og klage i forvaltningsloven kapittel IV-VI. Enkeltvedtaket er individuelt og skal blant annet inneholde: hva det fattes vedtak om, vedtakets varighet, klageadgang, klagefrist, klageinstans mv. Hvem som er klageinstans for enkeltvedtak om å nekte inntak til skolefritidsordningen følger de vanlige reglene i forvaltningslovens § 28 andre ledd.

Her finner du en mal for enkeltvedtak.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}