Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

Barns rett til medvirkning

Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barnet rett til å si sin mening og bli hørt. Art. 12 skal fremme barnets beste og barnets beste skal normalt ikke begrense retten til å bli hørt. I opplæringsloven 9 A-8 er elevdeltagelse i forhold til skolemiljøarbeidet regulert. Der står det blant annet at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Bestemmelsen gjelder også for skolefritidsordningen.