Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 tredje ledd

Paragraf 1A-1 tredje ledd fastsetter at det er kommunen som har ansvaret for leksehjelpen og avgjør hvordan leksehjelpen skal organiseres. Kommunen kan avgjøre hvordan leksehjelpen bør organiseres innenfor rammene som trekkes opp i opplæringsloven § 13-7a og bestemmelsen her. Dette åpner for lokale løsninger. En del av den kommunale handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen. Det vil være adgang til å organisere leksehjelpen som en del av skolen, skolefritidsordningen eller andre alternativer.

Det totale antallet timer som skal fordeles er 8 timer per uke. De 8 timene kan fordeles fritt på 1. – 10. årstrinn. Det understrekes at 8 timer per uke er et minimumskrav og at kommunen kan velge å tilby elevene flere timer.

I kommunens frihet til å organisere leksehjelpen ligger også en rett til å velge tidspunktet for når leksehjelpen tilbys. Dette betyr at kommunen kan velge å legge leksehjelpen før skoledagen, i løpet av skoledagen eller etter at skoledagen er avsluttet. Kommunen kan altså selv avgjøre ut fra lokale forhold hvordan leksehjelpen på en best mulig måte kan tilbys i tilknytning til skoledagen. Dette kan åpne for ulike varianter av utvidet eller helhetlig skoledag.

Dersom kommunen velger en modell hvor leksehjelpen gis i løpet av skoledagen, minnes det om at timene til leksehjelp skal komme i tillegg til opplæringen. Det vil for eksempel ikke være adgang til å bruke friminutter til leksehjelp. Leksehjelpen skal være lagt til en tid som defineres som leksehjelp. Videre er det viktig at dersom leksehjelpen integreres i skoledagen, så må skolen ha et tilbud til elever som ikke skal delta i leksehjelpen. Skolen vil f.eks. ikke kunne kreve at foreldrene henter barna i tiden avsatt til leksehjelp. Skolen har ansvaret for tilsyn med disse elevene etter forskrift til opplæringsloven § 12-1.

Det ligger også innenfor den kommunale handlefriheten å åpne for at skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, dersom kommunen finner at dette vil være den mest hensiktsmessige bruken av ressurser. De lokale løsningene må ligge innenfor det totale antall leksehjelptimer som skal gis i henhold til forskrift til opplæringsloven. Dette er lagt til grunn i pkt. 3.4 i Prop. 68 L (2013–2014).