Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 annet ledd

Paragraf 1A-1 annet ledd første punktum fastsetter at leksehjelpen ikke er en del av grunnskoleopplæringen. Dette innebærer at leksehjelpen ikke er omfattet av opplæringsplikten i opplæringsloven § 2-1. Innholdet i grunnskoleopplæringen er fastsatt i opplæringsloven § 2-3, forskrift til opplæringsloven kapittel 1 og Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet/Læreplanverket for Kunnskapsløftet-samisk og egnet til at eleven kan nå kompetansemålene.

Siden leksehjelpen ikke er en del av opplæringen, skal tiden i leksehjelpen ikke brukes til å gi opplæring etter læreplanverket. Timene til leksehjelp kommer i tillegg til timene eleven har rett til etter fag- og timefordelingen. Det er heller ikke adgang til å knytte kompetansemål til leksehjelpen slik at leksehjelpen blir en forutsetning for å nå kompetansemålene i læreplaner for fag. Leksehjelpens oppgave er å understøtte læringsarbeidet som gjøres i opplæringen, og den skal ses i sammenheng med opplæringen. Men det understrekes at det å se leksehjelpen i sammenheng med opplæringen, ikke åpner for at leksehjelpen i realiteten blir opplæring. Et eksempel på å se leksehjelpen og opplæringen i sammenheng er at lærerne informerer leksehjelperne om hvilke kompetansemål og oppgaver man jobber med i opplæringen.

Det at leksehjelpen ikke er en del av opplæringen får også konsekvenser for hvilke av bestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter som gjelder for leksehjelpen. Det er kun de bestemmelsene i opplæringsloven med forskrifter som er gjort gjeldende for leksehjelpen i § 13-7a eller i andre bestemmelser i opplæringsloven som gjelder for leksehjelpen. Dette er tilsvarende lovteknikk som for skolefritidsordningen. Dette innebærer blant annet at bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordelingen, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekravene for undervisningspersonale, ikke gjelder for leksehjelpen. Bestemmelsene om politiattest er gjort gjeldende for leksehjelpen, jf. opplæringsloven § 13-7a tredje ledd. Vi viser her også til kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven.

Paragraf 1A-1 annet ledd annet punktum er det presisert at leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Dette innebærer at forskriften ikke legger til grunn en snever innholdsforståelse av begrepet lekser. Lekser er mer enn de tradisjonelle hjemmeoppgavene som gis av lærer. Lekser skal her forstås som skolearbeid eleven har behov for å jobbe med mer generelt. Dette skolearbeidet kan det være både eleven, læreren og leksehjelperen som tar initiativet til. Elever som ikke har lekser i tradisjonell forstand, for eksempel fordi eleven allerede har gjort leksene, skal ikke avvises fra leksehjelpen, men veiledes til å velge utfyllende arbeid. Det understrekes at elevenes rett til leksehjelp ikke rikker ved skolenes frihet knyttet til bruk av lekser i opplæringen. Skolene kan fortsatt velge om det gis lekser og hvilken mengde som gis.