Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 første ledd

Paragraf 1A-1 første ledd første punktum slår fast at kommunen skal tilby elever i grunnskolen leksehjelp med til sammen 8 timer hver uke. Det vises til opplæringsloven § 13-7a som er lovhjemmelen for leksehjelp.

I § 1A-1 første ledd andre punktum er det fastsatt at de åtte timene kan fordeles fritt slik kommunen avgjør. Følgelig kan de åtte timene til leksehjelp fordeles fritt på 1. – 10. årstrinn. Dette gir skoleeier fleksibilitet og handlefrihet til selv å bestemme innretningen av leksehjelpen på bakgrunn av lokale forhold og vurderinger. Elevene skal ha rett til å delta, men deltakelse skal være frivillig.

Når leksehjelpen tilbys i regi av skolen eller av skolefritidsordning, vil opplæringsloven § 9a-2 komme til anvendelse indirekte og vil sikre eleven rett til et fysisk skolemiljø. Videre vil også diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stille krav til både universell utforming og individuell utforming av lokalene som leksehjelpen gis i. Det er kommunens ansvar at leksehjelpen tilpasses elevene.

Paragraf 1A-1 første ledd tredje punktum angir formålet med leksehjelpen. Det er her understreket at leksehjelpen skal gi eleven støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid. I følge fjerde punktum skal leksehjelpen også bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Dette gjøres ved at leksehjelpen ses i sammenheng med opplæringen som gis og gir eleven en mulighet til å trene mer på det som gjøres i opplæringen. Leksehjelpen er et redskap for økt læringstrykk i kombinasjon med økt læringsstøtte og skal bidra til at eleven får økt læringsutbytte av opplæringen. Leksehjelpen vil også kunne gi eleven en økt mestringsfølelse ved at den, ut fra elevens behov, gir eleven mulighet til å trene på og beherske oppgaver knyttet til det som er gjennomgått i opplæringen. I leksehjelpen skal eleven få hjelp med leksearbeidet uavhengig av hvilken sosiokulturell bakgrunn hun/han har. Når kommunen skal fastsette innholdet og organiseringen av leksehjelpen, må det velges løsninger som sikrer at leksehjelpen virker i samsvar med formålet.