Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 sjette ledd

Paragraf 1A-1 sjette ledd første punktum regulerer kommunens plikt til å sørge for omsorg og forsvarlig tilsyn med elevene i tiden de mottar leksehjelp.

Dette innebærer blant annet at kommunen må sørge for at leksehjelpen har tilstrekkelig antall voksne som ser etter elevene i tiden de mottar leksehjelp, slik at risikoen for skade eller ulykke minimaliseres. Risikoen kan være knyttet til aktiviteter, andre elever osv. Hva som vil være forsvarlig tilsyn, må vurderes konkret og lokalt. Plikten etter leddet her tilsvarer kommunens plikt etter forskrift til opplæringsloven § 12-1. I tillegg til tilsyn med elevene plikter også kommunen å sørge for at leksehjelpen ivaretar omsorgen for elevene.

Paragraf 1A-1 sjette ledd annet punktum pålegger kommunen en plikt til å vurdere om gruppen som leksehjelpen er organisert i, er tilstrekkelig trygg og at opplegget er pedagogisk forsvarlig.

Vurderingstemaet i § 1A-1 sjette ledd annet punktum tilsvarer vurderingstemaet i opplæringsloven § 8-2. Med trygg siktes det til sikkerhetsmessig forsvarlig. Pedagogisk forsvarlig må her forstås som at gruppen ikke er for stor til at den enkelte eleven får individuell oppfølging med tanke på at leksehjelpen kan fungere i samsvar med hensikten, jf. første ledd. Det understrekes at det ikke er leksehjelperne som skal vurdere om opplegget er pedagogisk forsvarlig. Dette er kommunens ansvar. At det ikke er leksehjelperne som foretar denne vurderingen, har sammenheng med at det ikke oppstilles krav om pedagogisk kompetanse for personene som gjennomfører leksehjelpen, og at leksehjelpen ikke er opplæring.

Kravet til hva som skal betegnes som trygt kan ses i sammenheng med sjette ledd første punktum og tilsynsansvaret. Dette handler blant annet om størrelsen på gruppen og antall voksne. Hva som er trygt vil også måtte ses i forhold til sammensetningen av elever og deres forutsetninger. Det understrekes at § 1A-1 ikke oppstiller noe kvantitativt krav til antall elever i en gruppe per voksne. Kommunen avgjør voksentettheten innenfor rammen av § 1A-1.