Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 syvende ledd

Paragraf 1A-1 syvende ledd omhandler finansieringen av leksehjelpen.

Første punktum gjentar opplæringsloven § 13-7a annet ledd første punktum. Her er det fastsatt at leksehjelpen skal være gratis for elevene. Med gratis menes det her at kommunen ikke kan kreve betalt av foreldrene for elevens deltakelse i leksehjelpen, for deltakelse i aktiviteter som leksehjelpen gjennomfører eller utstyr/læremidler som benyttes i leksehjelpen. Elevens rett til gratis leksehjelp i samsvar med opplæringsloven § 13-7a tilsvarer retten til gratis grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-15.

Det understrekes videre at tilbudet om 8 timer gratis leksehjelp i grunnskolen gjelder uavhengig av hvordan kommunen organiserer leksehjelpen. Også leksehjelp gitt i privateid skolefritidsordning skal være gratis for eleven, her må eventuelt kommunen betale elevenes egenandel.

Det er understreket i syvende ledd annet punktum at dersom leksehjelpen organiseres som en del av skolefritidsordning, skal leksehjelpen som gis i samsvar med denne bestemmelsen være gratis for eleven. Dette innebærer at for elever som allerede går i skolefritidsordning, må det skje en avkortning i egenandelen som tilsvarer timene med leksehjelp per uke etter § 13-7a.

Dersom kommunen i regi av skolefritidsordningen tilbyr flere timer med leksehjelp enn det som følger av bestemmelsen her, kan kommunen ta betalt for disse timene av foreldrene som en del av egenbetalingen for skolefritidsordningen, jf. opplæringsloven § 13-7.

Syvende ledd siste punktum regulerer foreldrebetaling for elever som ikke går i skolefritidsordningen, men som ønsker å benytte seg av leksehjelpen. Kommunen kan ikke ta betalt for leksehjelp etter denne bestemmelsen og kan heller ikke henstille til foreldrene å melde barna inn i skolefritidsordningen.