Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 femte ledd

Paragraf 1A-1 femte ledd første punktum pålegger kommunen å sørge for at eleven har et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Femte ledd tilsvarer opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-3 annet og tredje ledd. Eleven bør ha et like godt vern av sitt psykososiale miljø i leksehjelpen som i opplæringen.

For mer om innholdet i opplæringsloven kapittel 9a se rundskriv Udir-2-2010.