Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

2. Bakgrunn

I St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen blir betydningen av styrket opplæring i fag, leksehjelp og daglig fysisk aktivitet fremhevet. Viktige målsettinger i skolen er økt læring, bedre trivsel og helse for alle elever, slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Et tilbud om leksehjelp skal bidra til at skolens rolle som verktøy for sosial utjevning blir styrket. I Stortinget vedtok våren 2010 lovforslaget fra regjeringen om å lovfeste plikt til leksehjelp på 1.-4. årstrinn med virkning fra 1. august 2010.

I Prop. 68 L (2013-2014) ble det foreslått endringer i bl.a. opplæringsloven § 13-7 og privatskoleloven § 7-1e. Fra 1. august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Dette gir kommunene og de private skolene fleksibilitet og handlefrihet til selv å bestemme innretningen av leksehjelpen på bakgrunn av lokale forhold og vurderinger. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nærmere bestemmelser om leksehjelp i forskrift til opplæringsloven kapittel 1A og forskrift til privatskoleloven kapittel 2B. Forskriftene trådte i kraft 1. august 2010 og ble endret 1. august 2014.